Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 478-0196/2021- 3 (530)
Datum: 11. 05. 2022

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

  • Namero o sklenitvi neposredne pogodbe – kupoprodajne pogodbe in sicer za prodajo celote (1/1) nepremičnin:

    1. parc. št. 890/3 k.o. 113 Kupšinci, ID znak parcela 113 890/3, kar predstavlja stavbno zemljišče v površini 228 m2 in
    2. nepremičnine parc. št. 890/4 k.o. 113 Kupšinci, ID znak parcela 113 890/4, kar predstavlja stavbno zemljišče v površini 109 m2,

ki sta v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote (1/1).

Nepremičnini se prodajata kot celota po sistemu »videno-kupljeno«.

Najnižja ponudbena cena za nepremičnino pod zaporedno št.:

  1. je 3.397,00 EUR (tri tisoč tristo sedemindevetdeset evrov in 0/100) brez DDV, ki ga plača kupec.
  2. je 1.624,00 EUR (tisoč šeststo štiriindvajset evrov in 0/100) brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Kupec nosi tudi stroške overitve podpisa na pogodbi in stroške vpisa v zemljiško knjigo.

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 01. 06. 2022 do 13.00 ure, izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, za sklenitev kupoprodajne pogodbe oz. podajo pisne ponudbe z določeno višino kupnine.

Pisna izjava o interesu za menjavo se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno prednostno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prejem ponudbe. Če je izjava dana osebno v vložišče Mestne občine Murska Sobota, se šteje, da je pravočasna, če je oddana v vložišče najkasneje do 01. 06. 2022 do 13.00 ure. Če je ponudba poslana na objavljeni elektronski naslov se šteje, da je pravočasna, če prispe na elektronski naslov do 01. 06. 2022 do 13.00 ure.

Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, matično številko/EMŠO, davčno številko in številko računa s katerega bo nakazana kupnina.

Po prejemu ponudb, se bodo v primeru več zainteresiranih oseb z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki.

Rok za plačilo kupnine bo določen v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike. Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izročeno po plačilu celotne kupnine.

Plačilo kupnine v roku iz prejšnje alineje je bistvena sestavina pravnega posla.

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja ter ogledu nepremičnine ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri Martini Caf Šaruga, na tel. št. 02 525 16 31.

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek predaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo.

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N

Datoteka
namera o sklenitvi neposredne pogodbe
pdf (106.26 KB)