Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v brezplačno uporabo oz. najem nepremičnin

Številka: 3521-0004/2023-1 (520)
Datum: 12.5.2023

Na podlagi 52. člena v zvezi s 64. členom  in 68. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja;

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
ZA ODDAJO V BREZPLAČNO UPORABO OZ. NAJEM  NEPREMIČNIN:

 • parc. št. 552/1, 553 in 554 vse k.o.  Rakičan,

Predmetne nepremičnine v naravi predstavljajo športni center Rakičan (športno igrišče).

V brezplačno uporabo oz. najem nepremičnin,  se prvenstveno dajejo za namen opravljanja dejavnosti na področju športa.

Pogoji sklenitve neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnin:

 • ponudnik je oseba javnega prava (razen javno podjetje),
 • ponudnik je nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu.

Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, v skladu z 4 točko 68. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), krijejo obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del in druge stroške, za katero se stranki dogovorita s pogodbo.

Pogoji za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji v najem nepremičnin:

 • ponudnik je pravna ali fizična oseba zainteresirana za najem nepremičnin

Kriterij za dodelitev nepremičnin je vrstni red prijav. Prednostno pravico uporabe nepremičnin (športno igrišče) v mestni občini imajo športni klubi in društva, ki jih uporabljajo kot primarni objekt za treninge in tekmovanja po naslednjem vrstnem redu:

 1. prioriteta:obvezni športni programi šolske športne vzgoje za izvajanje pouka in šolskih športnih tekmovanj,
 2. prioriteta: program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki jih sofinancira mestna občina,
 3. prioriteta: programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki jih sofinancira mestna občina,
 4. prioriteta: programi interesnih športnih aktivnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami,
 5. prioriteta: programi športne rekreacije, ki jih sofinancira mestna občina ter drugi.

Pri razdelitvi terminov je potrebno prednostno upoštevati:

 • primernost nepremičnin (športno igrišče) za posamezno vrsto športa,
 • tekmovalno obdobje.

V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda pojavi več interesentov za isti termin, imajo prednost do terminov v  zgodnejših urah tisti interesenti, katerih člani so pretežno učenci, dijaki in študenti.

Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota to je do 2.6.2023  do 12.00 ure. Prijava se odda v sprejemni pisarni Mestne občine Murska Sobota, pisno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2 ali po elektronski pošti na naslov:  mestna.obcina@murska-sobota.si.

Prijava mora vsebovati točen naziv in naslov uporabnika oziroma najemnika, matično številko in davčno številko.

Prijava mora vsebovati odločbo s katero se izkazuje status nevladne organizacije ali  da je oseba javnega prava (razen javno podjetje).

Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Mestne občine Murska Sobota to je do 2.6.2023 do 12.00 ure, ki bodo v tem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Mestne občine Murska Sobota oz. bodo oddane na pošto s priporočeno- prednostno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka za sprejem ponudbe.

Pogodba o brezplačni uporabi oziroma najemna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Stroški povezani z uporabo oz. najemom   se bodo  opredelili v  sami pogodbi.

Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi oziroma najemne pogodbe z najprimernejšim kandidatom oz. lahko postopek oddaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez obrazložitve in brez odškodninske in materialne odgovornosti.

Ogled nepremičnine se lahko opravi po predhodni najavi na elektronski naslov: marta.mekicar@murska-sobota.si.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Marta Mekicar , tel. 02 525 16 74 ali elektronski naslov marta.mekicar@murska-sobota.si.

V kolikor v odprtem roku namere,  nepremičnine ne bodo oddane si Mestna občina Murska Sobota pridržuje pravico, da bo nepremičnine oddajala prosilcem po  vrstnem redu prispetja vlog, do zapolnitve prostih kapacitet.

Damjan ANŽELJ, mag. jav. upr.

Ž U P A N

Datoteka
Namera - športni center Rakičan -12.5.2023.pdf
pdf (235.47 KB)