Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v brezplačno uporabo

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 3521-0027/2022-1 (520)
Datum: 25.10.2022

Na podlagi 52. člena v povezavi s 68. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja;

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
ZA ODDAJO V BREZPLAČNO UPORABO

1.  nepremičnino – parc.št. 1680/3 in  1679/1 k.o. Černelavci, ki v naravi predstavljata objekt slačilnic s pripadajočimi parkirišči, športnim igriščem in ostalimi zemljišči, ki tvorijo ŠRC Pušča

2. V brezplačno uporabo se daje predmet namere za:

- Osebo javnega prava – ožji del občine za izvajanje javnih nalog, za izvajanje javnih prireditev in društvenih dejavnosti.

Pogoji sklenitve neposredne pogodbe o brezplačni uporabi predmeta namere

  • Ponudnik mora biti oseba javnega prava – ožji del občine, ki opravlja javne naloge

Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, v skladu z 4 točko 68. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),  krijejo obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del  in druge stroške, za katero se stranki dogovorita s pogodbo.

3. Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota to je do 15.11.2022  do 13. ure. Prijava se odda v sprejemni pisarni Mestne občine Murska Sobota ali pisno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2 ali po elektronski pošti na naslov:  mestna.obcina@murska-sobota.si.

Prijava mora vsebovati točen naziv in naslov uporabnika, matično številko in davčno številko.

Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Mestne občine Murska Sobota to je do 15.11.2022 do 13. ure, ki bodo v tem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Mestne občine Murska Sobota oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko- prednostno,  najkasneje zadnji dan poteka roka za sprejem ponudbe.

4. Pogodba o brezplačni uporabi bo sklenjena po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Obratovalni stroški in drugi stroški opredeljeni v pogodbi o brezplačni uporabi, uporabnik plačuje direktno dobavitelju  na osnovi prejetih računov.

5. Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Marta Mekicar , tel. 02 525 16 74 ali elektronski naslov marta.mekicar@murska-sobota.si.

6. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi z najprimernejšim kandidatom oz. lahko postopek oddaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez obrazložitve in brez odškodninske in materialne odgovornosti.

Po pooblastilu št. 020-0009/2022-1

Milena Vöröš, univ. dipl. prav.

direktorica mestne uprave

Datoteka
Namera objekt slačilnic ŠRC Pušča-25.10.2022
pdf (540.24 KB)