Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v brezplačno uporabo

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 3521-0026/2022-1 (520)
Datum: 13.10.2022

Na podlagi 52. člena v zvezi s 64. členom  in 68. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)v nadaljevanju ZSPDSLS-1in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja;

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
ZA ODDAJO V BREZPLAČNO UPORABO

Predmet neposredne pogodbe:

  • kletni prostor zaklonišča na parcelni številki  ID znak parcela 105 1135/3 (ID 687467), stavba 530 (ID 5376724) na naslovu Ulica Staneta Rozmana 15 Murska Sobota ter
  • dela prostorov zaklonišča na parcelni številki ID znak parcela  105 174/1  (ID 838064) na naslovu Lendavska ulica b.š.

Pogoji sklenitve neposredne pogodbe o brezplačni uporabi poslovnih prostorov:

  • ponudnik je oseba javnega prava za opravljanje javnih nalog (razen javno podjetje) ali
  • ponudnik je nevladna organizacija, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status (68. člen ZSPDSLS-1).

Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, v skladu z 4 točko 68. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), krijejo obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katero se stranki dogovorita s pogodbo.

Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota to je do 3.11.2022  do 13. ure. Prijava se odda v sprejemni pisarni Mestne občine Murska Sobota, pisno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2 ali po elektronski pošti na naslov:  mestna.obcina@murska-sobota.si.

Prijava mora vsebovati točen naziv in naslov uporabnika , matično številko in davčno številko.

Prijava mora vsebovati odločbo s katero se izkazuje status nevladne organizacije  ali, da je oseba javnega prava za opravljanje javnih nalog.

Prijava mora vsebovati še podatke o površini prostorov in lokacijo, ki bo predmet pogodbe.

Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Mestne občine Murska Sobota to je do 3.11.2022 do 13. ure, ki bodo v tem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Mestne občine Murska Sobota oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko prednostno  najkasneje zadnji dan poteka roka za sprejem ponudbe.

Pogodba o brezplačni uporabi bo sklenjena po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Obratovalni stroški in drugi stroški opredeljeni v pogodbi o brezplačni uporabi  se plačujejo  mesečno, za pretekli mesec, v roku z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike. Pravočasno plačilo računa je bistvena sestavina pogodbe.

Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi  z najprimernejšim kandidatom oz. lahko postopek oddaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez obrazložitve in brez odškodninske in materialne odgovornosti.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Marta Mekicar , tel. 02 525 16 74 ali elektronski naslov marta.mekicar@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

po pooblastilu direktorice

Št. 020-0013/2022-1

Drago Ružič, univ. dipl. prav.

Vodja Sekretariata za splošne zadeve

Datoteka
Namera - zaklonišče-12.10.2022.pdf
pdf (3.04 MB)