Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin v zakup in začasno uporabo

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 3502-0001/2022-1 (520)
Datum: 23.2.2022

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Mestna občina Murska Sobota Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa župan dr. Aleksander Jevšek, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V ZAKUP IN ZAČASNO UPORABO

 1. Naziv in sedež lastnika:

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, matična številka:5883172, ID za DDV: SI32339828

 1. Opis predmeta in čas oddaje v zakup in začasno uporabo:

Predmet oddaje v zakup in začasno uporabo so stavbna zemljišča za izvajanje kmetijske obdelave:

Zap.št. Parc.št. Katastrska občina Kat.podatki: Površina v m2 Površina ki se
daje v zakup v m2
1 5067/2 Murska Sobota njiva 9869 9869
2 4992 Murska Sobota njiva 1494 1494
3 4789/1 Murska Sobota njiva 66 66
4 4788/1 Murska Sobota travnik 88 88
5 4784/2 Murska Sobota njiva 2881 2881
6 4084 Murska Sobota njiva, gozd 19785 18704
7 3910 Murska Sobota njiva 1893 1893
8 3751 Murska Sobota njiva 9621 9621
9 3706 Murska Sobota njiva, 1515 1515
10 3576/14 Murska Sobota njiva, travnik 1731 1731
11 3575/2 Murska Sobota njiva, travnik 6845 6845
12 3575/1 Murska Sobota njiva, travnik 798 798
13 3574/2 Murska Sobota travnik 2479 2479
14 3574/1 Murska Sobota njiva 7289 7289
15 3572/8 Muska Sobota njiva, travnik 3325 3325
16 3572/7 Murska Sobota njiva, gozd 8872 6548
17 3572/11 Murska Sobota travnik 345 345
18 2641 Krog njiva 425 425
19 2640 Krog njiva 638 638
20 2639 Krog njiva 1301 1301
21 2638 Krog njiva 300 300
22 2634 Krog njiva 1114 1114
23 2459 Krog travnik, njiva 2276 2084
24 2458 Krog njiva 1142 1142
25 2457 Krog travnik, njiva 1146 1146
26 2452 Krog njiva 1142 1142
27 1874/4 Rakičan njiva 9892 9892
28 1296 Veščica njiva 7676 7676

Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin je Mestna občina Murska Sobota. Nepremičnina se oddaja v zakup in začasno uporabo po sistemu »videno – najeto«, za določen čas, petih let in sicer od 1.1.2022 do 31.12.2027.

V kolikor bo Mestna občina Murska Sobota navedena zemljišča v času zakupa potrebovala za svoje potrebe, pogodba o zakupu in začasni uporabo zemljišča preneha prej z pisnim obvestilom Mestne občine Murska Sobota, brez možnosti uveljavljanja odškodnine s strani zakupnika.

Za parcelne številke 3576/14, 3575/2, 3575/1, 3574/2, 3574/1, 3572/8, 3572/7 in 3572/11 vse k.o. Murska Sobota ( se v letu 2023 predvideva  gradnja vzhodne obvoznice) v tem primeru, pa pogodba o zakupu in začasni uporabi zemljišča preneha z pisnim obvestilom Mestne občine Murska Sobota. Zakupnik nima pravice uveljavljati odškodnine za predčasno prekinitev pogodbe.

Za parcelno številko 5067/2 k.o. Murska Sobota velja,  da je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2022 za prodajo. V kolikor bo prodaja uspešna, pogodba o zakupu in začasni uporabo zemljišča preneha z pisnim obvestilom Mestne občine Murska Sobota. Zakupnik nima pravice uveljavljati odškodnine za predčasno prekinitev pogodbe.

 1. Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu

Rok za sprejem ponudbe oziroma izjave o interesu je do vključno 15.3.2022 do 13. ure.

Pogodba o zakupu in začasni uporabo zemljišča bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave ter namere na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.

 1. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži izjava o interesu

Interes izkažejo stranke pisno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno na Mestni občini Murska Sobota, ali na el. naslov: mestna.obcna@murska-sobota.si.

Svojo ponudbo stranke vložijo na obrazcu, ki je sestavni del objavljene namere.

 1. Pogajanja oziroma način dodelitve v zakup ter najnižja zakupnina

Višina najnižje zakupnine bo določena v skladu z veljavnim Cenikom najema nezazidanih zemljišč in javnih površin oziroma Cenika zakupnin za kmetijska zemljišča. Po prejemu ponudb se bodo v primeru več zainteresiranih ponudnikov za isto nepremičnino,  z njimi opravila pogajanja o višini zakupnine in o drugih pogojih zakupa.

Nepremičnine bodo oddane v zakup po izvedenih pogajanjih,  interesentu, ki bo ponudil najvišjo zakupnino.

 1. Način in rok plačila zakupnine

Zakupnina se plačuje letno, na podlagi predhodno izdanega računa. Obratovalnih stroškov ni. Plačevanje zakupnine na naveden način je bistvena sestavina zakupne  pogodbe.

 1. Neplačevanje zakupnine v roku je razlog za odpoved zakupne pogodbe.
 1. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice

Predkupne/prednostne pravice ni.

 1. Informacija, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu ravnanja zaradi oblikovanja ponudbe in možnosti ogleda ter kontaktne osebe

Vse dodatne informacije v zvezi z oddajo v zakup lahko interesenti dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, kontaktna oseba: Marta Mekicar, tel. 02 525 16 74, ali marta.mekicar@murska-sobota.si., ali Martina Caf Šaruga, tel. 02 525 16 31, ali martina.caf-saruga@murska-sobota.si. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

 1. Župan lahko postopek oddaje v zakup ustavi kadarkoli do sklenitve zakupne pogodbe brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.
 1. Morebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega posla

Del nepremičnine se oddaja v zakup v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 31/2018).

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N

 

Objava: spletna stran Mestne občine Murska Sobota
Priloga: karte parcel
Priloga: ponudba za najem zemljišča

Datoteka
Namera o sklenitvi pogodbe - zakup zemljišč 2022-2027-23.2.2022
pdf (3.64 MB)