Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin v najem

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 3521-0010/2022-1 (520)
Datum:10.5.2022

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Mestna občina Murska Sobota Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa župan dr. Aleksander Jevšek, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

 1. Naziv in sedež lastnika:

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, matična številka:5883172, ID za DDV: SI32339828

 1. Opis predmeta in čas oddaje v najem:

Predmet oddaje v najem je stavbno zemljišče, ki je v delu namenjeno za izvajanje kmetijske obdelave kot vrt, bonitetne točke 64:

Zap.št. Parc.št. Katastrska občina Površina v m2 Površina ki se daje v najem v m2
1 33/4 Murska Sobota 17.752 5.624

Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin je Mestna občina Murska Sobota. Nepremičnina se oddaja v najem »videno – najeto«, za določen čas, petih let in sicer od 1.1.2022 do 31.12.2027.

V kolikor bo Mestna občina Murska Sobota navedeno zemljišče v času najema potrebovala za svoje potrebe, pogodba o najemu zemljišča preneha prej z pisnim obvestilom Mestne občine Murska Sobota, brez možnosti uveljavljanja odškodnine s strani najemnika zemljišča.

 1. Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu

Rok za sprejem ponudbe oziroma izjave o interesu je do vključno 30.5.2022 do 13 ure.

Ponudba oz. izjava o interesu se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno prednostno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prejem ponudbe.

Če je ponudba oziroma izjava o interesu poslana na elektronski naslov mestna.občina@murska-sobota.si, se šteje, da je pravočasna, če prispe na elektronski naslov do 30.5.2022 do 13.00 ure.

Pogodba o najemu zemljišča bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave ter namere na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.

 1. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži izjava o interesu

Interes izkažejo stranke pisno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota  ali na el. naslov: mestna.obcna@murska-sobota.si.

 Svojo ponudbo stranke vložijo na obrazcu, ki je sestavni del objavljene namere.

 1. Pogajanja oziroma način dodelitve v najem  ter najnižja najemnina

Višina najnižje najemnine bo določena v skladu z veljavnim Cenikom najema nezazidanih zemljišč in javnih površin oziroma Cenika zakupnin za kmetijska zemljišča, ki ga uporablja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za tekoče leto.

Po prejemu ponudb se bodo v primeru več zainteresiranih ponudnikov za isto nepremičnino,  z njimi opravila pogajanja o višini najemnine in o drugih pogojih pravnega posla

Nepremičnine bodo oddane v najem po izvedenih pogajanjih,  interesentu, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

 1. Način in rok plačila najemnine

Najemnina se plačuje letno, na podlagi predhodno izdanega računa.

Najemnik je dolžan poleg najemnine nositi še obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del in druge stroške, za katero se stranki dogovorita s pogodbo. 

Plačevanje najemnine na naveden način je bistvena sestavina zakupne  pogodbe.

 1. Neplačevanje najemnine v roku je razlog za odpoved najemne pogodbe.
 1. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice

Predkupne/prednostne pravice ni.

 1. Informacija, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu ravnanja zaradi oblikovanja ponudbe in možnosti ogleda ter kontaktne osebe

Vse dodatne informacije v zvezi z oddajo v najem lahko interesenti dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, kontaktna oseba: Marta Mekicar, tel. 02 525 16 74, ali marta.mekicar@murska-sobota.si., ali Martina Caf Šaruga, tel. 02 525 16 31, ali martina.caf-saruga@murska-sobota.si.

 1.  Župan lahko postopek oddaje v najem ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.
 1.  Morebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega posla

Del nepremičnine se oddaja v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 31/2018).

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N

Objava: spletna stran Mestne občine Murska Sobota

Priloga: karta parcele
Priloga: ponudba za najem zemljišča

Datoteka
Namera vrtički-10.5.2022
pdf (1.23 MB)
skica-vrtički 10.5.2022
pdf (258.13 KB)
vloga za zakup zemljišč 2022-2027-vrtički -10.5.2022
docx (132.5 KB)