Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za namen oglaševanja avtomatizirane izposoje koles

Mestna občina
Murska Sobota

Številka:371-0124/2022-1  (520)
Datum: 18.5.2022

Mestna občina Murska Sobota na podlagi  52. člena v zvezi s 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za namen oglaševanje sistema avtomatizirane izposoje koles »Soboški biciklin« pred Pošto v Murski Soboti na Trgu zmage

  1. Predmet neposredne pogodbe:
  • Oglaševanje na bočni površini  A1 in A2 (zunanji in notranji strani) postaje sistema avtomatizirane izposoje koles Soboški biciklin pred Pošto na Trgu zmage.
  • Oglaševanje na 4 kolesih, na za to predvideni površini zadnjega kolesa.

Najnižja ponudbena cena za namen oglaševanje iz I. točke namere je : 550,00 EUR/letno neto.

Izhodiščna cena je določena za leto 2022.

Za ostala leta se izhodišča cena revalorizira z rastjo cen življenjskih potrebščin-inflacija za vsako leto.

Davek na dodano vrednost  v skladu z Zakonom o davku na dodano vednost (Uradni list RS, št. 13/11-uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21-ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE) ni vračunan v ceno in ga plača oglaševalec.

II.  Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu:

Ponudba ali izjava o interesu sklenitve neposredne pogodbe za namen oglaševanja se lahko

odda do konca izteka objave, to je 20 dni od objave namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, ki poteče 7.6.2022 do 13. ure.

III. Oblika in pogoji za oddajo ponudbe:

Pogoji sodelovanje ponudnikov:

  • ponudnik mora biti registriran za opravljaje dejavnosti oglaševanja,
  • ponudnik mora izkazovati, da razpolaga z ustreznim številom zaposlenih, ki so strokovno usposobljeni za izvajanje dejavnosti ponudnika.

Ponudba ali izjava se predloži pisno po pošti na naslov: Mestna občina Murska Sobota,  Kardoševa 2 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si.

Prijava mora vsebovati točen naziv in naslov oglaševalca, matično in davčno številko.

Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Mestne občine Murska Sobota do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Mestne občine Murska Sobota oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko – prednostno, najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.

Prednost pri sklenitvi pogodbe bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo ceno. Če bo prispelo več enakih ponudb  z isto višino izhodiščne cene za namen oglaševanja, bo za oddajo organizirano dodatno pogajanje.

Po uspešnem izvedenem pogajanju bo pogodba o oglaševanju sklenjena z najugodnejšim ponudnikom za določen čas in sicer  za obdobje petih let.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

IV. Način in rok plačilo najemnine:

Znesek za oglaševanja   bo potrebno nakazati na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota v skladu z zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike,  po izstavitvi računa v skladu s predhodno veljavno sklenjeno pogodbo o oglaševanju.

Račun bo izstavljen enkrat letno.

V. Podrobnejše informacije, se lahko pridobijo pri kontaktni osebi: ga. Marta Mekicar, tel.št. 02 525 16 74 ali na elektronskem naslovu marta.mekicar@murska-sobota.si ali ga. Martina Caf Šaruga, 02 525 16 31 ali na elektronskem naslovu martina.caf-saruga@murska-sobota.si.

VI. Upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti,  lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N

Priloga:

  • skica z označenimi površinami predvidenimi za oglaševanje
Datoteka
namera soboški biciklin-18.5.2022
pdf (1.09 MB)