Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora in kletnih prostorov v zgradbi na naslovu Kardoševa 2

Mestna občina
Murska Sobota

Številka 3521-0002/2022-2 (520)
Datum 17.2.2022

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 52. člena v zvezi s 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za najem poslovnega prostora in kletnih prostorov v zgradbi na naslovu Kardoševa 2 Murska Sobota in sicer:

 

 1. Predmet neposredne pogodbe:
  • Poslovni prostor v 1. nadstropju št. II/16 v velikosti 22,8 m2 (vhod II)
   (s souporabo sanitarij ter hodnika površine 3,84 m2), skupaj 26,64 m2
  • Kletni prostor za najem arhiva  št. I/20 v izmeri 20,3 m2.
   (s souporabo sanitarij ter hodnika površine 3,84 m2)

  Najnižja ponudbena cena najema za pisarniški prostor s souporabo sanitarij ter hodnika je 6,00 EUR/m2 (brez DDV).

  Najnižja ponudbena cena najema kletni prostor za namen arhiva je 2 EUR/m2 (brez DDV).

 2. Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu:

  Ponudba ali izjava o interesu najema predmetnega poslovnega prostora in kletnega prostora za namen arhiva se lahko odda do konca izteka objave, to je 20 dni od objave namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, ki poteče 9.3.2022 do 13. ure.

 3. Oblika in pogoji za oddajo ponudbe:

  Ponudba ali izjava se predloži pisno po pošti na naslov: Mestna občina Murska Sobota,  Kardoševa 2 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si.

  Prijava mora vsebovati točen naziv in naslov najemnika, matično in davčno številko.

  Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Mestne občine Murska Sobota do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Mestne občine Murska Sobota oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.

  V primeru, da bo več zainteresiranih oseb za najem bodo z njimi po prejemu ponudb opravljena pogajanja ter bo najemna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom za določen ali nedoločen čas.

  Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 4. Način in rok plačila najemnine:

  Najemnino bo potrebno nakazati na transakcijski račun občine v skladu z zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike,  po izstavitvi računa v skladu s predhodno veljavno sklenjeno najemno pogodbo.

  Plačilo celotne najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

 5. Podrobnejše informacije o najemu, ki je predmet te objave, se lahko pridobijo pri kontaktni osebi: ga. Marta Mekicar, tel.št. 02 525 16 74 ali na elektronskem naslovu marta.mekicar@murska-sobota.si. z možnostjo dogovora o ogledu.

 6. Upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N

Objaviti: na spletni strani: mestna.obcina@murska-sobota.si.
Posredovati: spis, tu.