Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 3521-0024/2022-1 (520)
Datum: 11.10.2022

Na podlagi 52. člena v zvezi s 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

                               NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za najem poslovnega prostora v pritličju severo-zahodnega dela objekta Pokrajinske in študijske knjižnice na naslovu Zvezna ulica 10 Murska Sobota in sicer:

- pisarniški prostor površine 49 m2

Najnižja ponudbena cena najema za pisarniški  prostor je 10,25 EUR/m2.

Cena najemnine  se mesečno  revalorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin.

Oproščeno plačila DDV na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21-ZDOsk, 3/22 in 29/22-ZUOPDCE).

V kolikor nastopi obveznost plačila DDV, ga plača najemnik.

Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota to je do 2.11.2022  do 13. ure. Prijava se odda v sprejemni pisarni Mestne občine Murska Sobota, pisno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2 ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si

Prijava mora vsebovati točen naziv in naslov najemnika, matično številko in davčno številko.

Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Mestne občine Murska Sobota to je do 2.11.2022 do 13. ure, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Mestne občine Murska Sobota oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko prednostno,  najkasneje zadnji dan  roka za sprejem ponudbe.

Kriterij za dodelitev poslovnega  prostora v najem je vrstni red prijav.

Najemna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani  Mestne občine Murska Sobota. Najemnina se plačuje mesečno  do 18. v mesecu , za pretekli mesec. Pravočasno plačilo celotne najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi najemne pogodbe z najprimernejšim kandidatom  oz. lahko postopek oddaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez obrazložitve in brez odškodninske  in materialne odgovornosti.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Marta Mekicar marta.mekicar@murska-sobota.si , tel. 02 525 16 74

Mestna občina Murska Sobota

po pooblastilu direktorice

št. 020-0013/2022-1

Drago Ružič, univ. dipl. prav.

vodja Sekretariata za splošne zadeve

Datoteka
Namera zvezna ulica 10 objekt pokrajinska in študijska knjižnica-11.10.2022.pdf
pdf (525.75 KB)