Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 3521-0025/2022-1 (520)
Datum: 12.10.2022

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 52. člena v zvezi s 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota

  1. Naziv in sedež: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
  1. Predmet neposredne pogodbe:
  1. parkirno mesto št. 29 v izmeri 11,50 m2  

na parc.št. 1338/1 (ID 31447655) k.o. 105 – Muska Sobota, v kletni etaži objekta Pokrajinske in študijske knjižnice na naslovu  Zvezna ulica 10 Murska Sobota.

  1. Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu:

Ponudba ali izjava o interesu najema predmetnega parkirnega mesta se lahko odda do konca izteka objave, to je 20 dni od objave namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, ki poteče 3.11.2022 do 13. ure.

  1. Oblika in pogoji za oddajo ponudbe:

Ponudba ali izjava se predloži pisno po pošti na naslov: Mestna občina Murska Sobota,  Kardoševa 2 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si.

Prijava mora vsebovati točen naziv in naslov najemnika, matično in davčno številko.

Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Mestne občine Murska Sobota do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere,  prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Mestne občine Murska Sobota oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko prednostno najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 30,00 EUR/mesec.

Cena vključuje DDV, ne vključuje pa obratovalnih stroškov ter stroškov upravljanja.

Cena se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Kriterij za dodelitev parkirnega prostora v najem je vrstni red prijav.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

  1. Način in rok plačilo najemnine:

Najemnino bo potrebno nakazati na osnovi izstavljenega računa s strani Mestne občine Murska Sobota.  Račun za najemnino se izstavlja v tekočem mesecu za pretekli mesec in ga je potrebno poravnavi na transakcijski račun občine v skladu z zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike, po izstavitvi računa v skladu s predhodno veljavno sklenjeno najemno pogodbo.

Plačilo celotne najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

  1. Podrobnejše informacije o najemu, ki je predmet te objave, se lahko pridobijo pri

kontaktni osebi: ga. Marta Mekicar, tel.št. 02 525 16 74 ali na elektronskem naslovu marta.mekicar@murska-sobota.si. z možnostjo dogovora o ogledu.

VII. Upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

                               Mestna občina Murska Sobota

po pooblastilu direktorice

št. 020-0013/2022-1

Drago Ružič, univ. dipl. prav.

vodja Sekretariata za splošne zadeve

 

Datoteka
Namera - parkirno mesto 29 zvezna ulica 10-12.10.2022.pdf
pdf (620.18 KB)