Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota na podlagi  52. člena v zvezi s 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

                                 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

                        za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota

 

  1. Naziv in sedež: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

 

  1. Predmet neposredne pogodbe:

 

  1. garaža št. 23 v izmeri 11,50 m2 in
  2. garaža št. 46 v izmeri 11,50  m2

na parc.št. 1338/1 (ID 31447655) k.o. 105 – Muska Sobota, v kletni etaži objekta Pokrajinske in študijske knjižnice na naslovu Zvezna ulica 10 Murska Sobota.

 

  1. Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu:

Ponudba ali izjava o interesu najema predmetne garaže se lahko odda do konca izteka objave, to je 20 dni od objave namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, ki poteče 4.1.2021 do 13. ure.

 

  1. Oblika in pogoji za oddajo ponudbe:

Ponudba ali izjava se predloži pisno po pošti na naslov: Mestna občina Murska Sobota,  Kardoševa 2 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si.

Prijava mora vsebovati točen naziv in naslov najemnika, matično in davčno številko. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Mestne občine Murska Sobota do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Mestne občine Murska Sobota oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 30,00 EUR/mesec. Cena vključuje DDV, ne vključuje pa obratovalnih stroškov ter stroškov upravljanja. Cena se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

V primeru, da bo več zainteresiranih oseb za najem bodo z njimi po prejemu ponudb opravljena pogajanja ter bo najemna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom za določen ali nedoločen čas.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

  1. Način in rok plačilo najemnine:

Najemnino bo potrebno nakazati na transakcijski račun občine v roku 15 dni po izstavitvi računa v skladu s predhodno veljavno sklenjeno najemno pogodbo.

Plačilo celotne najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

 

  1. Podrobnejše informacije o najemu, ki je predmet te objave, se lahko pridobijo pri

kontaktni osebi: ga. Marta Mekicar, tel.št. 02 525 16 74 ali na elektronskem naslovu marta.mekicar@murska-sobota.si. z možnostjo dogovora o ogledu.

 

VII. Upravljavec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

 

                               dr. Aleksander JEVŠEK

                      Ž U P A N