Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem dela stavbnega zemljišča

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 3521-0028/2022-1 (520)
Datum: 28.10.2022

Na podlagi  52. člena v zvezi s 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in  5. člena  Odloka o oglaševanju v mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/07) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 
za najem dela stavbnega zemljišča parcelna številka 730 k.o. Murska Sobota za postavitev reklamnega objekta (prikazovalnik).

Najnižja ponudbena cena najema za del stavbnega zemljišča parcelna številka 730 k.o. Murska Sobota je 780,00 EUR/letno brez DDV.

Najemnik je dolžan plačati še DDV v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost

(Uradni list RS, št. 13/11-uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21-ZDOsk, 3/22 in 29/22-ZUOPDCE).

Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota to je do 18.11.2022  do 12. ure. Prijava se odda v sprejemni pisarni Mestne občine Murska Sobota, pisno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2 ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si

Prijava mora vsebovati točen naziv in naslov najemnika, matično številko in davčno številko.

Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Mestne občine Murska Sobota to je do 18.11.2022 do 12. ure, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Mestne občine Murska Sobota oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko prednostno,  najkasneje zadnji dan  roka za sprejem ponudbe.

Najemna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani  Mestne občine Murska Sobota.

Kriterij za sklenitev najemne pogodbe so:

  • vrsti red prijav
  • ponudnik mora izpolnjevati pogoje,  da je registriran za opravljanje oglaševalske dejavnosti
  • ponudi najmanj izhodiščno ceno najema

Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da interesente, ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave  in  ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne občine Murska Sobota , ne povabi k sklenitvi  neposredne pogodbe.

Sklenitev pogodbe ne vpliva na obveznosti plačila občinske takse za reklamne objekte, ki se odmerja po posebni odločbi mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.

Najemnina se plačuje enkrat letno na osnovi izstavljenega računa s strani Mestne občine Murska Sobota.  Pravočasno plačilo celotne najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Pogodba bo sklenjena za obdobje petih let.

Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi najemne pogodbe z najemnikom, ki ponudi najugodnejšo ponudbo oz. lahko postopek oddaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez obrazložitve in brez odškodninske  in materialne odgovornosti.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Marta Mekicar marta.mekicar@murska-sobota.si , tel. 02 525 16 74

Mestna občina Murska Sobota

po pooblastilu direktorice

št. 020-0014/2022-1

Drago Ružič, univ. dipl. prav.

vodja Sekretariata za splošne zadeve

Datoteka
Namera parc.št. 730 k.o. Murska Sobota-28.10.2022.pdf
pdf (610.56 KB)