Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - kupoprodajne pogodbe

Mestna občina Murska Sobota

Številka: 478-0130/2023-7 (550)
Datum: 26. 01. 2024

Na podlagi  52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – KUPOPRODAJNE POGODBE

  1. Predmet pogodbe:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se nanaša na prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote (1/1):

  • parc. št. 539/84 k.o. 108 – Nemčavci, ID znak parcela 108 539/84, ki predstavlja stavbno zemljišče površine 586 m2,
  • parc. št. 539/94 k.o. 108 – Nemčavci, ID znak parcela 108 539/94, ki predstavlja stavbno zemljišče površine 54 m2,

Nepremičnini se prodajata po sistemu »videno-kupljeno«.

Nepremičnini predstavljata zaokroženo celoto in se zato prodajata skupaj, za izhodiščno ceno 8.448,20 EUR (z besedo: osem tisoč štiristo oseminštirideset evrov in 20/100). V ceno ni vključen 22% DDV, ki ga plača kupec.

Na območju nepremičnin veljajo prostorski akti in sicer: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/2016, 67/2016) ter občinski podrobni prostorski načrt in sicer: Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/2004), Popravek Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 50/2007), Obvezna razlaga 6. In 7. člena Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 35/2009), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. Faze) (Uradni list RS, št. 13/2016), Obvezna razlaga Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 7/2020), Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota (uradni list RS, št. 59/2013, 43/2014 – popravek) - delno vpliva na osnovni zazidalni načrt.

Parc. št.

 

Oznaka EUPNaziv namenske rabeOznaka nam. rabeOpis namenske rabe
539/84, 539/94SO 113Stavbno zemljišče

I

IP

Območja proizvodnih dejavnosti

Površine za industrijo, ki so namenjene industrijskim dejavnostim

  1. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu in njene sestavine:

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 16.02.2024 do 10. ure, izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, za sklenitev kupoprodajne pogodbe oz. podajo pisne ponudbe z določeno višino kupnine.

Pisna izjava o interesu za sklenitev kupoprodajne pogodbe se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno prednostno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prejem ponudbe.

Če je izjava dana osebno v vložišče Mestne občine Murska Sobota, se šteje, da je pravočasna, če je oddana v vložišče najkasneje do 16.02.2024 do 10.00 ure.

Če je ponudba poslana na objavljeni elektronski naslov se šteje, da je pravočasna, če prispe na elektronski naslov do 16.02.2024 do 10.00 ure.

Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, ponudbeno ceno, kontaktne podatke (tel. št.  in/ali elektronski naslov), matično številko/EMŠO, davčno številko in številko TRR računa s katerega bo nakazana kupnina.

3.      Izvedba pogajanj in sklenitev pogodbe:

V kolikor bo v roku prispela več kot ena ponudba, bodo izvedena dodatna pogajanja o ceni in o morebitnih drugih pogojih pravnega posla.

Pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota oz. po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki.

4.      Način in rok plačila kupnine:

Kupnino bo potrebno nakazati na transakcijski račun občine v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, na podlagi predhodno izstavljenega računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu po sklenitvi prodajne pogodbe.

Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V skladu s 104. členom Obligacijskega zakonika, je v primeru, da kupnina ni plačana v določenem roku, pogodba razvezana po samem zakonu.

Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izročeno po plačilu celotne kupnine.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

5.      Pridobivanje dodatnih informacij in kontaktna oseba

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja, ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri Ivi Drvarič, na tel. št.: 02 525 16 59 ali el. naslovu: iva.drvaric@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo.

Datoteka
NAMERA_O_SKLENITVI_NEPOSREDNE_POGODBE_290525949.PDF
pdf (400.03 KB)
Grafična priloga 539-84 539-94_converted.pdf
pdf (724.82 KB)