Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - kupoprodajne pogodbe

Mestna občina Murska Sobota

Številka: 478-0064/2023-2 (530)
Datum: 19.04.2023

Na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – KUPOPRODAJNE POGODBE

  1. Predmet pogodbe:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se nanaša na prodajo solastniškega deleža Mestne občine Murska Sobota na nepremičnini:

- parc. št. 2834, k.o. 105 – Murska Sobota, ID znak parcela 105 2834, ki predstavlja stavbno zemljišče v površini 423 m2, na katerem se nahaja stanovanjska stavba (ID znak stavba 105 3399) neto tlorisne površine 135,10 m2.

Nepremičnina je v lasti Mestne občine Murska Sobota do 17/100.

Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«.

Na območju nepremičnine veljajo prostorski akti in sicer: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/2016, 67/2016).

Najnižja ponudbena cena za predmetno nepremičnino znaša 12.950,00 EUR (z besedo dvanajst tisoč devetsto petdeset evrov in 0/100), brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  1. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu in njene sestavine:

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 10. 05. 2023 do 13. ure, izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, za sklenitev kupoprodajne pogodbe oz. podajo pisne ponudbe z določeno višino kupnine.

Pisna izjava o interesu za sklenitev kupoprodajne pogodbe se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno prednostno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prejem ponudbe.

Če je izjava dana osebno v vložišče Mestne občine Murska Sobota, se šteje, da je pravočasna, če je oddana v vložišče najkasneje do 10. 05. 2023 do 13.00 ure.

Če je ponudba poslana na objavljeni elektronski naslov se šteje, da je pravočasna, če prispe na elektronski naslov do 10. 05. 2023 do 13.00 ure.

Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, kontaktne podatke (tel. št in/ali elektronski naslov), matično številko/EMŠO, davčno številko in številko TRR računa s katerega bo nakazana kupnina. V primeru da se izjava o interesu podaja po pooblaščencu je potrebno priložiti veljavno pooblastilo.

  1. Izvedba pogajanj in sklenitev pogodbe:

V kolikor bo v roku prispela več kot ena ponudba, bodo izvedena dodatna pogajanja o ceni in o morebitnih drugih pogojih pravnega posla.

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno, pod pogojem, da drugi solastnik ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice. Če predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem.

Pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota oz. po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki.

  1. Način in rok plačila kupnine:

Kupnino bo potrebno nakazati na transakcijski račun občine v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, na podlagi predhodno izstavljenega računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu po sklenitvi prodajne pogodbe.

Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V skladu s 104. členom Obligacijskega zakonika, je v primeru, da kupnina ni plačana v določenem roku, pogodba razvezana po samem zakonu.

Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izročeno po plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

  1. Obstoj predkupne pravice:

Na nepremičninah obstoji zakonita predkupna pravica solastnika nepremičnine, na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20).

  1. Pridobivanje dodatnih informacij in kontaktna oseba

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja, ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri Ivi Drvarič, na tel. št. 02 525 16 59 iva.drvaric@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo

<

Damjan ANŽELJ, mag. jav. upr.

Ž U P A N

Datoteka
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Kroška ulica 32a.pdf
pdf (318.57 KB)