Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - kupoprodajne pogodbe

Mestna občina
Murska Sobota

Številka: 478-0168/2021-30 (530)
Datum: 16.05.2022

Na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE – KUPOPRODAJNE POGODBE

  1. Predmet pogodbe:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se nanaša na prodajo solastniškega deleža Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah:

  • parc. št. 1289/2, k.o. 105 – Murska Sobota, ID znak parcela 105 1289/2, ki predstavlja stavbno zemljišče v  površini 65 m2 in
  • parc. št. 1289/3, k.o. 105 – Murska Sobota, ID znak parcela 105 1289/3, ki predstavlja stavbno zemljišče v  površini 30 m2.

Nepremičnini sta v lasti Mestne občine Murska Sobota do polovice (1/2).

Nepremičnini se prodajata po sistemu »videno-kupljeno«.

Na območju nepremičnin veljajo prostorski akti in sicer: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/2016, 67/2016) ter občinski podrobni prostorski načrt in sicer: Odlok o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico Arhitekta Novaka in Slovensko ulico (Uradni list RS, št. 95/04) in Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico Arhitekta Novaka in Slovensko ulico (Uradni list RS, št. 24/16).

Predmetni zemljišči sta v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) opredeljena kot stavbna zemljišča.

Nepremičnini se nahajata v varovanem območju kulturne dediščine – območje naselbinske dediščine in sta v zemljiški knjigi zaznamovani kot kulturni in zgodovinski spomenik – meščanska in trška arhitektura.

Nepremičnini se prodajata skupaj, najnižja ponudbena cena pa je 2.000,00 EUR (z besedo dva tisoč evrov in 0/100), brez 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  1. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu in njene sestavine:

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 6. 06. 2022 do 13. ure, izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, za sklenitev kupoprodajne pogodbe oz. podajo pisne ponudbe z določeno višino kupnine.

Pisna izjava o interesu za sklenitev kupoprodajne pogodbe se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno prednostno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prejem ponudbe.

Če je izjava dana osebno v vložišče Mestne občine Murska Sobota, se šteje, da je pravočasna, če je oddana v vložišče najkasneje do 6. 06. 2022 do 13.00 ure.

Če je ponudba poslana na objavljeni elektronski naslov se šteje, da je pravočasna, če prispe na elektronski naslov do 6. 06. 2022 do 13.00 ure.

Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, matično številko/EMŠO, davčno številko in številko TRR računa s katerega bo nakazana kupnina.

  1. Izvedba pogajanj in sklenitev pogodbe:

V kolikor bo v roku prispela več kot ena ponudba z isto višino kupnine, bodo izvedena dodatna pogajanja o ceni in o morebitnih drugih pogojih pravnega posla.

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno in sicer po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki.

  1. Način in rok plačila kupnine:

Rok za plačilo kupnine bo določen v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike.

Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V skladu s 104. členom Obligacijskega zakonika, je v primeru, da kupnina ni plačana v določenem roku, pogodba razvezana po samem zakonu.

Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izročeno po plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.

  1. Obstoj predkupne pravice:

Na nepremičninah obstoji zakonita predkupna pravica solastnika nepremičnine, na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/0291/13 in 23/20).

  1. Pridobivanje dodatnih informacij in kontaktna oseba

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja, ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri Martini Caf Šaruga, na tel. št. 02 525 16 31 martina.caf-saruga@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N

Datoteka
Namera Kupoprodajna pogodba Arhitekta Novaka
pdf (209.87 KB)