Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

sreda, 12. December 2012

Mestna občina

Murska Sobota

 

 

Številka:

3502-0356/2012-2 (187)

Datum:

12.12.2012

 

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

Na podlagi četrtega odstavka 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in tretjega odstavka 55.čl.Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine in sicer služnostne pogodbe za postavitev nadstrešnice s sončno elektrarno, na zemljišču parc.št.526 k.o.Rakičan.   

 

Služnostna pogodba bo sklenjena z interesentom oz.ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odškodnino za služnost v enkratnem znesku za celotno obdobje služnosti 25 let ali najvišje plačilo odškodnine za služnost v odstotku od cene prodaje električne energije (za letna plačila).

 

Drugi elementi pogodbenega razmerja, ki bodo poleg višine odškodnine za služnost, predmet pogajanj, so sledeči:

  • k ponudbi mora biti predložena skica postavitve nadstrešnice za avtomobile z vgrajenimi paneli sončne elektrarne,
  • ponudnik mora podati izračun moči elektrarne, izračun povprečne mesečne proizvodnje skozi celo leto ter na tej podlagi ocenjen izračun letne najemnine,
  • ponudnik nosi stroške izdelave projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za izgradnjo nadstrešnice za avtomobile z vgrajeno sončno  elektrarno,
  • ponudnik si mora za investicijo pridobiti vsa potrebna upravna dovoljenja za postavitev nadstrešnice s sončno elektrarno,
  • objekt nadstrešnice s sončno elektrarno je v lasti investitorja in ga mora po poteku trajanja služnosti odstraniti, vkolikor se s pogodbo ne dogovori drugače,
  • investitor bo nadstrešnico s sončno elektrarno izgradil v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe.

 

Interesenti lahko izrazijo interes in podajo ponudbo najkasneje do  ponedeljka, 7.1.2013.

 

Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da interesente, ki so v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave in interesente, ki so do časa objave te namere izgradili sončne elektrarne v skupni moči manjši od 2 MW, ne povabi k pogajanjem za sklenitev neposredne pogodbe.

 

Namera je objavljena do vključno 7.1.2013. Neposredna pogodba se lahko sklene po preteku objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in po izvedenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki. K pogajanjem bodo povabljeni interesenti, ki so podali zainteresiranost v času objave te namere.

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

                     Ž U P A N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. PRILOGA –  prikaz zemljišča:

 

Parc.št.526 k.o. Rakičan, površine 11735 m2:

 

 

Izsek iz projektne dokumentacije za ureditev parkirišč :