Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

MESTNA OBČINA
MURSKA SOBOTA

Številka: 711-0069/2021-3 (530)
Datum: 30.10.2023

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi  52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet bo:

  1. odsvojitev nepremičnine parc. št. 2735/2 k.o 128-Bakovci, ki predstavlja stavbno zemljišče površine 185 m2, v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote (1/1), po vrednosti 2.110,00 EUR + DDV;
  2. pridobitev nepremičnine parc. št. 2799 k.o 128-Bakovci, ki predstavlja stavbno zemljišče površine 185 m2, po vrednosti 2.620,00 EUR.

Menjava nepremičnin se izvede po zgoraj navedenih vrednostih z doplačilom razlike med vrednostmi nepremičnin, v roku 30 dni od sklenitve menjalne pogodbe. Plačilo razlike v kupnini v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Za menjavo zgoraj navedenih nepremičnin bo sklenjena neposredna menjalna pogodba. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

Interes za sklenitev menjalne pogodbe je potrebno izkazati najkasneje do 20.11. 2023 do 10. ure in sicer pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si.

Pisna izjava o interesu za menjavo se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno prednostno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prejem ponudbe.
Če je izjava dana osebno v vložišče Mestne občine Murska Sobota, se šteje, da je pravočasna, če je oddana v vložišče najkasneje do 20.11.2023 do 10.00 ure.
Če je ponudba poslana na objavljeni elektronski naslov se šteje, da je pravočasna, če prispe na elektronski naslov do 20.11. 2023 do 10.00 ure.

Izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov ponudnika, kontaktne podatke (telefonska št., elektronski naslov), matično številko, davčno številko in številko računa ter podatke o imetniku računa na katerega bo nakazana kupnina.

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja,  ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri Ivi Drvarič, na tel. št. 02 525 16 59 el. naslov: iva.drvaric@murska-sobota.si

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve menjalne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo.

 

Damjan ANŽELJ, mag. jav. upr.

Ž U P A N

Priloge: 

  • Grafična priloga

 

Datoteka
NAMERA_O_SKLENITVI_NEPOSREDNE_POGODBE parc. št. 2735-2 in 2799 k.o. Bakovci.pdf
pdf (343.88 KB)
Grafična priloga 2735-2 in 2799 k.o. Bakovci.pdf
pdf (108.7 KB)