Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi  52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, ZSPDSLS-1) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za najem dela nepremičnine parc. št. 5057/8 k.o. Murska Sobota

 

  1. Predmet pogodbe:

Predmet pogodbe je najem dela nepremičnine parc. št. 5057/8 k.o. Murska Sobota v površini 238 m2.

Izhodiščna najemnina za najem dela nepremičnine parc. št. 5057/8 k.o. Murska Sobota znaša 300 EUR na mesec, brez DDV.

Davek na dodano vrednost ni obračunan na osnovi 2. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE). Če vseeno nastopi obveznost plačila DDV, ga plača najemnik.

Nepremičnina se oddaja v najem za obdobje 5 let z namenom postavitve električnih polnilnih postaj.

  1. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu in njene sestavine:

Vse zainteresirane vabimo, da do 17.05.2023 do 12.00 ure izkažejo interes za sklenitev najemne pogodbe in sicer pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si.

Pisna izjava o interesu za sklenitev kupoprodajne pogodbe se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno prednostno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prejem ponudbe.

Če je izjava dana osebno v vložišče Mestne občine Murska Sobota, se šteje, da je pravočasna, če je oddana v vložišče najkasneje do 17.05.2023 do 12.00 ure.

Če je ponudba poslana na objavljeni elektronski naslov se šteje, da je pravočasna, če prispe na elektronski naslov do 17.05.2023 do 12.00 ure.

Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov najemnika, kontaktne podatke (tel. št in/ali elektronski naslov), matično številko/EMŠO, davčno številko in višino ponujene najemnine.

  1. Sklenitev pogodbe:

Po prejemu ponudb se bodo v primeru več zainteresiranih ponudnikov z njimi opravila pogajanja o višini najemnine in o drugih pogojih najema.

Najemna pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom,  po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota. V kolikor bo prišlo do pogajanj, pa bo pogodba sklenjena po izvedenih pogajanjih, s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno.

  1. Način in rok plačila najemnine:

Najemnino bo potrebno nakazati na transakcijski račun občine v skladu z zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike,  po izstavitvi računa v skladu s predhodno veljavno sklenjeno najemno pogodbo.

  1. Pridobivanje dodatnih informacij in kontaktna oseba:

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja, ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, pri Martini Caf Šaruga, na tel. št. 02 525 16 31, martina.caf-saruga@murska-sobota.si ali Ivi Drvarič iva.drvaric@murska-sobota.si, tel. št. 02 525 16 59.

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek oddaje v najem, kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno.

 

 

Damjan Anželj, univ. dipl. prav

Župan

 

Datoteka
namera_o_sklenitvi_neposredne_pogodbe_290498126.pdf
pdf (264 KB)