Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Mestna občina Murska Sobota Številka: 3502-0279/2020-6 (171)

Datum: 15. 4. 2021

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota,

Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet bo odsvojitev solastniškega deleža do ½ na nepremičnini parc. št. 3698 k.o. 127 - Krog, kmetijsko zemljišče površine 4.300,50 m2.

Z menjavo bodo pridobljene naslednje nepremičnine: parc.št. 1138/1 in 1144/1 k.o. 126 - Satahovci, kmetijsko zemljišče, skupne površine 7.317 m2, ki sta v zasebni lasti.

Za menjavo zgoraj navedenih nepremičnin v Mestni občini Murska Sobota bo sklenjena neposredna pogodba. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

Vrednost nepremičnin, ki so predmet odsvojitve znaša 10.438,39 EUR, vrednost nepremičnin, ki jih bo Mestna občina Murska Sobota pridobila pa 10.524,69 EUR.

Rok za plačilo se določi v skladu s trenutno veljavno zakonodajo, ki določa plačilne roke. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Na predmetni nepremičnini ni predkupne pravice. Na nepremičnini je vknjižena neprava stvarna služnost, ki daje pravico hoje in vožnje in popravil za potrebe elektronaprav, potekajočih ali stoječih na teh parcela v korist ELEKTRO MARIBOR d.d..

Izjava o interesu za menjavo mora vsebovati točen naziv in naslov ponudnika, EMŠO, davčno številko in številko računa na katerega bo nakazana vrednostna razlika med zamenjanimi nepremičninami. Izjava o interesu se odda z vsebino te namere, in sicer na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si.

Pisna izjava o interesu za menjavo mora v vložišče oziroma na navedeni elektronski naslov prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Silvija Kouter (e-naslov: silvija.kouter@murska-sobota.si, tel št. 02/ 525 16 63).

Mestna občina Murska Sobota na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe o menjavi predmetnih nepremičnin s ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

Datoteka
NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe_menjalna pogodba
pdf (540.7 KB)
Namera-priloga
docx (13.85 KB)