Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

torek, 19. Februar 2019

Na podlagi  52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

  • namero o sklenitvi neposredne pogodbe – pogodbe o brezplačni uporabi premoženja v lasti Mestne občine Murska Sobota in sicer dveh pisarniških prostorov št. 16, površine 23 m2 in št. 18, površine 13 m2, ki se nahajata v III. nadstropju upravne stavbe na naslovu Kardoševa 2, Murska Sobota,  za obdobje 5 let od sklenitve pogodbe.

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 11.03.2019 do 15. ure, izkažejo interes s pisno vlogo na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi. Po prejemu ponudb, se bodo v primeru več zainteresiranih oseb z njimi opravila pogajanja o najprimernejših uporabnikih.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranimi uporabniki, po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi uporabniki. Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov uporabnika, matično številko in davčno številko ter odločbo o podeljenem statusu nevladne organizacije v javnem interesu.

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek oddaje v brezplačno uporabo, kadarkoli do sklenitve pogodbe o brezplačni uporabi ustavi, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

 

 

 

 

         dr. Aleksander JEVŠEK

                     Ž U P A N