Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

MESTNA OBČINA
MURSKA SOBOTA

Številka: 478-0050/2022-2 (530)
Datum: 10.05.2022

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi  52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet bo:

  1. odsvojitev nepremičnin parc. št. 1348/3 in 1347/1, obe k.o. 105 Murska Sobota, ki predstavljata stavbni zemljišči skupne površine 174 m2, v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote (1/1), po vrednosti 8.569,50 EUR + DDV in
  1. pridobitev nepremičnin parc. št. 1030/4 in 1030/6, obe k.o. Murska Sobota, ki predstavljata stavbni zemljišči skupne površine 180 m2, po vrednosti 8.865,00 EUR + davek na promet nepremičnin.

Menjava zemljišč se izvede po zgoraj navedenih vrednostih. Pogodbeni stranki bosta izstavili račune za plačilo kupnine iz prejšnjih odstavkov v polnem obsegu, v skladu z 2. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.101/1355/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), vsaka za svoje nepremičnine, ki so predmet menjave, nasprotni pogodbeni stranki, brez medsebojnega poračunavanja, takoj po podpisu pogodb s strani obeh pogodbenih strank, z valuto 30. dan od dneva sklenitve pogodbe.

Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

Interes za sklenitev menjalne pogodbe je potrebno izkazati najkasneje do 31. 05. 2022 do 13. ure in sicer pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si.

Pisna izjava o interesu za menjavo se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno prednostno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prejem ponudbe.

Če je izjava dana osebno v vložišče Mestne občine Murska Sobota, se šteje, da je pravočasna, če je oddana v vložišče najkasneje do 31. 05. 2022 do 13.00 ure.

Če je ponudba poslana na objavljeni elektronski naslov se šteje, da je pravočasna, če prispe na elektronski naslov do 31. 05. 2022 do 13.00 ure.

Izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov ponudnika, matično številko, davčno številko in številko računa s katerega bo nakazana kupnina.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

Na predmetnih nepremičninah ni predkupne pravice.

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja,  ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri Martini Caf Šaruga, na tel. št. 02 525 16 31 el. naslov: martina.caf-saruga@murska-sobota.si

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve menjalne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo.

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N

Datoteka
Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe 478-0050-2022 IMO REAL
pdf (123.41 KB)