Nadaljevanje urejanja Severne obrtno-industrijske cone (SOIC) v Murski Soboti

Slika
Podpis pogodbe

Župan dr. Aleksander Jevšek in član uprave podjetja Pomgrad d.d. Boris Sapač, sta danes podpisala pogodbo o izvajanju gradbenih del v okviru projekta »SOIC MURSKA SOBOTA – UREDITEV OBMOČJA II. IN DELNO III. FAZE – ODSEK: OBMOČJE III. FAZA«, ki ga bosta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Večji del območja v severnem delu SOIC (II. faza) je bil izgrajen v letu 2020. Današnja pogodba je bila podpisana za izvedbo del na t.i. območju III. faze, to je na vzhodni strani SOIC, kjer je predvidena vzhodna obvoznica  in  bodo izvedena delno v letošnjem letu, dokončanje pa je predvideno do konca maja 2022.

V okviru projekta bo izvajalec izvedel manjkajoče ureditve: cesto z meteorno odvodnjo, javno razsvetljavo in parkirišča, fekalno kanalizacijo, vodovod in uredil zelene površine.

V okviru javnega naročila je bil za izvedbo del kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Pomgrad d.d. Vrednost gradbenih del, ki se bodo začela v prihodnjih dneh znaša 457.996,65 EUR. Projekt bo sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in namenskimi sredstvi Proračuna RS. Razliko v višini DDV in neupravičenih stroškov pa  financira Mestna občina Murska Sobota.

S projektom se želi zagotoviti pogoje za razvoj in rast obstoječih in privabiti nova mala in srednje velika podjetja, ki bodo svojo podjetniško dejavnost razvila na območju te cone. Operacija prispeva k vzpostavitvi pogojev za gospodarski razvoj, k pospeševanju podjetništva, h generiranju novih delovnih mest, k zniževanju dnevne delovne migracije prebivalcev, k izboljšanju zaposlitvenih možnosti za visoko kvalificiran kader, k izboljšanju kakovosti življenja in k uresničevanju razvojnih vizij Mestne občine Murska Sobota.

Mestna občina Murska Sobota bo ob dokončanju  projekta izgradila komunalno in cestno infrastrukturo na območju SOIC, ki se bo razprostirala na 7,79 ha površin, od tega 4,65 ha na območju II. faze in 3,14 ha na območju III. faze, kjer nekatera podjetja že čakajo z gradnjo svojih poslovnih prostorov.  

Hkrati je na spletni strani občine objavljeno javno zbiranje ponudb za prodajo dveh stavbnih zemljišč na tem območju in sicer površine 10.392 m² in 19.422 m². Več informacij najdete na tej povezavi:

 

Datoteka
Sporocilo za javnost - SOIC III
pdf (478.29 KB)
Faze projekta.jpg
jpeg (151.34 KB)
Skica - SOIC III faza
pdf (268.95 KB)
Podpis pogodbe.jpg
jpeg (1.25 MB)