MOMS je naredila vse, kar je v njeni pristojnosti, da se vzpostavi zakonito in gospodarno vodenje in poslovanje Pomurskih lekarn

sreda, 28. Februar 2018

Svet javnega zavoda Pomurske lekarne bo danes na seji odločal o imenovanju direktorja. Mestna občina Murska Sobota je svetu javnega zavoda doslej predstavila vsa dejstva, ki mu omogočajo, da odgovorno opravi svojo upravljavsko in nadzorno funkcijo. Zato se predstavnik Mestne občine Murska Sobota današnje seje ne bo udeležil.

Mestna občina Murska Sobota je poizkušala z argumenti prepričati vse deležnike, da je potrebno v Pomurskih lekarnah vzpostaviti zakonito vodenje in zakonito poslovanje s spoštovanjem obveznosti, da se zdravila nabavljajo v transparentnem in gospodarnem postopku javnega naročanja. Ker so nam občine ustanoviteljice z aktom o ustanovitvi javnega zavoda zaupale pristojnost za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, to dolžnost uresničujemo odgovorno in v interesu, da v regiji zagotavljamo ljudem zdravila v enotno organizirani javni lekarniški dejavnosti z zakonitim, gospodarnim in transparentnim poslovanjem. Pri tem smo ravnali strokovno in utemeljeno, kar so s svojimi odločitvami potrdila tudi sodišča.

Dolžnost sveta javnega zavoda je, da ob vseh znanih dejstvih in odločitvah pristojnih organov odgovorno opravi svojo upravljavsko in nadzorno funkcijo ter sprejme odgovorno rešitev za vodenje Pomurskih lekarn. Predstavnik Mestne občine Murska Sobota se današnje seje ne bo udeležil, kar svetu javnega zavoda omogoča, da v miru preuči vsa dejstva in sprejme odločitev, za katero bo prevzel tudi vso odgovornost.