Kmalu celovita ureditev kolesarskih stez in povezav

sreda, 19. September 2018

Med pomembnejše investicije Mestne občine Murska Sobota spada projekt ureditve kolesarskih stez in povezav.

Izvedba se bo začela že letos in se še intenzivneje nadaljevala v letu 2019. O trasah in začetku del smo se pogovarjali z dr. Hugom Maučecem, višjim svetovalcem za področje cestnega prometa in komunalne prispevke pri mestni upravi.

»Sklenjena mreža zagotavlja razbremenitev preostalih cest«

V okviru vzpostavitve kakovostnih kolesarskih povezav so predvidene rekonstrukcije kolesarskih stez ob Lendavski ulici v Murski Soboti, povezave na Gregorčičevi ulici v Murski Soboti od križišča s Slomškovo ulico s križiščem z Ulico Staneta Rozmana, izvedba kolesarske povezave na južni in severni strani Slomškove ulice ter rekonstrukcija dvosmerne kolesarske steze med Mursko Soboto in Rakičanom. Projekti so bili izdelani v letu 2017, prva dela bodo izvedli še letos, nadaljevala pa se bodo v letu 2019. Vrednost naložb v vzpostavitev kolesarskih povezav je ocenjena na 1,4 milijona evrov, 80 odstotkov vrednosti bo sofinanciranih iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe in Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek iz občinskega proračuna. »Z modernizacijo cestne infrastrukture, izgradnjo manjkajočih odsekov kolesarskih stez ter ureditvijo prometno-varnostne signalizacije bodo zagotovljeni ključni pogoji za razvoj kolesarskega prometa v celotni mestni občini,« pravi Maučec. Dodaja, da sklenjena mreža zagotavlja razbremenitev preostalih cest in učinkovitost posega. Kolesarsko omrežje mora biti, še poudari, enakomerno razporejeno po celotni občini.

Projekti vzpostavitve in ureditve kakovostnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota (obnove in novogradnje) bodo prispevali k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije na področju trajnostnih oblik mobilnosti.

Rekonstrukcija kolesarske steze ob Lendavski ulici v Murski Soboti

V prihodnjem letu se bo po besedah višjega svetovalca za področje cestnega prometa začela ureditev odseka kolesarske povezave s hodnikom za pešce ob Lendavski ulici v skupni dolžini 120 metrov. Ker trenutni gabariti kolesarskih površin ne zadostujejo pogojem navodil za projektiranje prometnih površin, bo enosmerna kolesarska steza skladno s smernicami za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih razširjena s sedanjih 1,50 metra na dva metra. Obenem bo urejen ločen hodnik za pešce širine 1,70 metra. Ureditev obravnavanega območja posega na obstoječe parkirišče bližnjega blokovskega naselja, zato bodo tamkajšnja parkirna mesta preurejena s sedaj pravokotnih na parkirna mesta z vzdolžnim parkiranjem.

Ob enosmerni dvostranski kolesarski stezi bosta dve parkirni mesti za avtomobile preurejeni v parkirišče za kolesa s stojali za kolesa, kjer bo mogoče kolo prikleniti na stabilno stojalo, prostor bo nudil zavetje ter bo razsvetljen in viden.

Rekonstrukcija kolesarske povezave na Gregorčičevi ulici v Murski Soboti

Prihodnje leto bo urejena tudi kolesarska povezava na Gregorčičevi ulici v Murski Soboti, in sicer na območju med križiščem Gregorčičeve ulice z Ulico Staneta Rozmana in križiščem na jugu (med Slomškovo in Gregorčičevo ulico) v dolžini približno 400 metrov. Tukaj je kolesarska povezava predvidena kot enosmerna dvostranska neposredna kolesarska povezava.

Kolesarska povezava med predvidenim krožnim križiščem Slomškove ulice in Gregorčičeve ulice ter predvidenim krožnim križiščem Gregorčičeve ulice in Ulice arhitekta Novaka je zasnovana kot enosmerna dvostranska kolesarska steza na zunajnivojskem pločniku širine dveh metrov, ki pušča dovolj prostora, pribl. 1,60 metra, za hodnik za pešce. Za takšno ureditev bo obstoječi pločnik razširjen za okoli 0,65 metra. V vzhodnem delu ulice je predvidena rekonstrukcija v območju predvidenega krožnega križišča med Gregorčičevo ulico in Ulico arhitekta Novaka, kjer je predvideno krožno križišče, kar bo urejeno še v letu 2018.

Povezava med predvidenim krožnim križiščem med Gregorčičevo ulico in Ulico arhitekta Novaka ter predvidenim krožnim križiščem med Gregorčičevo ulico in Ulico Staneta Rozmana je zasnovana kot enosmerni dvostranski kolesarski pas širine 1,80 metra na vozišču. S tem ukrepom bodo obstoječi pločniki namenjeni pešcem. Za potrebe kolesarskega pasu bo obstoječa cesta zožena na širino voznega pasu tri metre, kar bo prispevalo k umiritvi motornega prometa.

Predvidena tri krožna križišča

Na zahodni strani Gregorčičeve ulice se predvidene kolesarske povezave nahajajo na parkirišču z vzdolžnim parkiranjem, ki bo z izvedbo kolesarskega pasu na vozišču ukinjeno.

Ob kolesarski povezavi sta predvideni nova urbana oprema in nova ureditev javne razsvetljave. V območju krožišča na dvignjenem platoju Slomškove in Gregorčičeve ulice je predvideno parkirišče za kolesa s stojali. Umeščanje kolesarske povezave na Gregorčičevi ulici bo neposredno vplivalo na promet z motornimi vozili. Kot učinkovit ukrep za umiritev motornega prometa so predvidena tri krožna križišča na dvignjenih platojih, ki bodo locirana glede na križanje prečnih ulic (Slomškova ulica, Ulica arhitekta Novaka in Ulica Staneta Rozmana) z Gregorčičevo ulico. V območju krožnih križišč hitrost motornih vozil upade na približno 25 km/h, razmeroma majhna razdalja med njimi pa voznikom onemogoča večje hitrosti. Dodaten ukrep za umirjanje prometa bo zoženje voznih pasov s sedanjih 4,50 ali petih metrov na tri metre.

Kolesarska povezava na južni in severni strani Slomškove ulice

Kolesarska povezava med križiščem Cankarjeve ulice s Slomškovo ulico na zahodu in križiščem na vzhodu (med Slomškovo in Gregorčičevo ulico) v dolžini okoli 600 metrov bo urejena kot enosmerni dvostranski kolesarski pas optimalne širine 1,80 metra na vozišču. S tem bodo pločniki na celotnem območju namenjeni prometu pešcev. Za potrebe kolesarskega pasu bo cesta zožena na širino voznega pasu od 2,50 do 2,7 metra, kar bo prispevalo k umiritvi motornega prometa. Dosedanja parkirišča z vzdolžnim parkiranjem motornih vozil bodo z novo ureditvijo ukinjena. Ob kolesarski povezavi so predvidene urbana oprema in nova ureditev javne razsvetljave ter obnova asfaltnega vozišča. Dela so predvidena še v letošnjem letu in bodo potekala po sklopih.

Rekonstrukcija kolesarske steze med Mursko Soboto in Rakičanom

Urejena bo tudi dvosmerna kolesarska steza Murska Sobota–Rakičan, in sicer na odseku od BS MOL Mala Nova ulica do spiralnega krožišča v dolžini 253 metrov. Od regionalne ceste bo ostala ločena z obstoječim zelenim pasom. Na odseku od spiralnega krožišča do uvoza k Splošni bolnišnici Murska Sobota bo kolesarska steza ločena z zelenim pasom z obstoječim opornim zidom zaradi lokacije avtobusnega postajališča in obcestnim travnatim jarkom. Nasproti bencinskega servisa MOL bo ob kolesarski povezavi postavljen kolesarski števec. Jeseni letos je predviden začetek del ureditve krožnega križišča na uvozu k Splošni bolnišnici Murska Sobota. Vse omenjene kolesarske steze in povezave bodo urejene v okviru prve faze CTN.

Ureditev kolesarske steze med Markišavci in Puconci

Mestna občina Murska Sobota je oddala prijavo za ureditev trase kolesarske povezave Markišavci–Puconci v okviru drugega povabila dogovora za razvoj regij v okviru naložbe spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti – gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. V projekt je vključena ureditev kolesarske povezave od Markišavcev do Puconcev v dolžini 2382 metrov. Izvedena bo ob državni regionalni cesti in občinski cesti, po katerih se kolesarji, ki se vozijo na delo v Mursko Soboto, trenutno zaradi slabega stanja vozišča in povečanega tovornega prometa ne morejo varno in udobno peljati. Kolesarska povezava bo predstavljala zvezno povezavo in dopolnjuje že obstoječo izgrajeno kolesarsko omrežje v Mestni občini Murska Sobota. Navezuje se na javni potniški promet in omogoča povezovanje regijskega središča z zaledjem. Urejena bo tudi javna razsvetljava.

Načrti še za ureditev novih kolesarskih povezav

V drugi fazi črpanja evropskih sredstev iz naslova Urejanje kolesarskih povezav v okviru CTN so predvidene prijava izgradnje kolesarskih povezav na Kroški ulici v Murski Soboti, novogradnja enosmerne kolesarske steze od krožišča pri TC Maximus ob Ulici Štefana Kovača in do Šolskega naselja z izgradnjo mostu za kolesarje čez razbremenilni kanal Ledava ter ureditev kolesarske povezave proti Nemčavcem, ki bi se navezovala na Termalno kolesarsko pot, ki je regijska kolesarska povezava.

 

Ksenija Glažar, Soboške novine št. 179, september 2018