Kako proračun vpliva na življenja ljudi

Slika
18 Proračun 2-pom

V letošnjem proračunu Mestne občine Murska Sobota, ki je vreden 27,9 milijona evrov, je za investicije namenjenih 45 odstotkov sredstev, za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, šport in druge programe pa 32 odstotkov proračuna.

Proračun je eden najpomembnejših temeljev za razvoj posamičnih občinskih struktur. V nadaljevanju se osredotočamo na nekatera področja in konkretnejše razumevanje učinkov, ki jih zajema letošnji proračun Mestne občine Murska Sobota.

 

Skrb za soljudi na prvem mestu

Za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, šport in druge programe se namenja 32 odstotkov proračuna. Najpomembnejše postavke iz tega dela proračuna smo zbrali ob pomoči strokovnih sodelavcev mestne uprave in jih predstavljamo podrobneje.

 

Sofinanciranje šolskih potrebščin (27.500 evrov)

Ker je prehod otrok iz vrtca v osnovno šolo za starše velik finančni zalogaj, bo Mestna občina Murska Sobota tudi letos zagotovila sredstva za sofinanciranje šolskih potrebščin prvošolcem. Letno imamo od 160 do 170 prvošolcev, vendar vsi starši vloge za denarno pomoč ne vložijo. V letu 2019 je pomoč za nakup šolskih potrebščin prvošolcev v višini 167,68 evra prejelo 105 družin. Pravico do enkratne denarne pomoči za prvošolce ureja Pravilnik o enkratni denarni pomoči za prvošolce v Mestni občini Murska Sobota.

 

Štipendije za nadarjene (145 tisoč evrov)

Mestna občina Murska Sobota prek javnega razpisa podeljuje štipendije za nadarjene študente. Namenjene so spodbujanju izobraževanja nadarjenih študentov pri njihovem rednem šolanju. Za pridobitev štipendije morajo štipendisti imeti visoka povprečja ocen in dosegati tudi druge izjemne rezultate. S štipendiranjem nadarjenih bodo iz vrst štipendistov Mestne občine Murska Sobota prihajali strokovnjaki na različnih področjih, znanstveniki in umetniki, ki bodo prispevali k razvoju in napredku na vseh področjih življenja in dela v občini. V študijskem letu 2019/2020 je bilo podeljenih 74 tovrstnih štipendij. Vrednost štipendije je odvisna od povprečja ocen posameznega študenta, najmanjša znaša 132 evrov, najvišja pa 228 evrov.

 

Veliko sredstev za zdravje (378 tisoč evrov)

Mestna občina Murska Sobota na področju zdravstvenega varstva financira preventivne programe, ki vključujejo programe za zdrav način življenja, programe društev in organizacij, ki delujejo na področju zdravstvenega varstva in katerih člani imajo specifične zdravstvene težave, ter programe preprečevanja bolezni z deratizacijo in dezinsekcijo za naselje Pušča. Letno sofinancirajo preventivne programe enajstim društvom in organizacijam. V letu 2020 je za te namene predvidenih 12.000 evrov. Skladno z zakonom je občina dolžna plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova. Povprečno mesečno število občanov, ki so zavarovani na tak način, je 852 in se že nekaj let bistveno ne povečuje. Število upravičencev se povečuje v zimskih mesecih, spomladi in poleti pa upade. V letu 2020 je za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ne morejo biti zavarovane iz drugega naslova, predvidenih 330 tisoč evrov. Poleg naštetih programov občina financira še mrliško pregledno službo, mrliške oglede in obdukcije, ki jih izvajajo zdravstveni domovi in bolnišnice. Občina je zadolžena tudi za izvajanje dejavnosti zdravstvenega varstva na primarni ravni. Je ustanoviteljica zdravstvenega doma in lekarn, sofinancira pa tudi investicije in opremo v okviru Zdravstvenega doma Murska Sobota ter podeljuje koncesije na področju primarne zdravstvene dejavnosti.

 

Za varno pot v šolo in nazaj (170 tisoč evrov)

Po aktualnih podatkih približno 580 osnovnošolcev dnevno uporablja primestne avtobusne prevoze do osnovnih šol na območju mestne občine, in sicer iz naselij Satahovci, Krog, Pušča, Kupšinci, Veščica, Polana, Černelavci, Nemčavci, Markišavci, Martjanci, Noršinci in Rakičan. Nekateri otroci, ki prebivajo v mestu Murska Sobota, za prevoz do OŠ I Murska Sobota ali OŠ II Murska Sobota uporabljajo mestni liniji. Dnevno je skupno opravljenih 33 avtobusnih prevozov (v šole in iz šol v naselja) za potrebe otrok, ki obiskujejo OŠ I Murska Sobota, OŠ II Murska Sobota, OŠ III Murska Sobota, OŠ IV Murska Sobota, OŠ Krog in OŠ Bakovci.

 

Dve liniji Sobočanca (120 tisoč evrov)

Na območju Mestne občine Murska Sobota se izvajata dve mestni liniji avtobusnega prevoza. Mestna linija Sobočanec 1 vozi na relaciji Prežihova ulica–Ulica Mikloša Kuzmiča–Kroška ulica–Trstenjakova ulica–Avtobusna postaja Murska Sobota–BTC–Nemčavci, mestna linija Sobočanec 2 pa na relaciji Rakičan–Rakičan bolnišnica–Mercator–Lendavska ulica–Avtobusna postaja Murska Sobota–Maximus–Černelavci. Obe mestni liniji se izvajata ob delavnikih, od ponedeljka do petka, od 6.27 do 16.28, z enournim intervalom. Ob sobotah se prevoz izvaja od 7.27 do 14.28 z dvournim intervalom. Na mestnih linijah na območju mesta Murska Sobota je prevoz potnika ob predložitvi kartice Sobočanec brezplačen. Mestna občina omogoča brezplačen prevoz v mestu Murska Sobota še gibalno oviranim osebam, članom invalidskih organizacij in invalidskih društev, predšolskim in osnovnošolskim otrokom, ki obiskujejo osnovne šole v občini, ter dijakom in študentom z veljavno subvencionirano vozovnico IJPP. Poleg navedenega mestna občina sofinancira tudi prevoz na primestnih javnih avtobusnih linijah, ki potekajo na območju mestne občine, tako da potniki lahko koristijo 50-odstotni popust. Potniki iz in v primestna naselja na območju mestne občine ob predložitvi kartice Sobočanec za razdalje do pet kilometrov plačajo le 0,65 evra, za razdalje od šest do deset kilometrov v eno smer 0,90 evra in za razdalje od enajst do petnajst kilometrov le 1,15 evra v eno smer. Število potnikov v mestnem linijskem prevozu postopno narašča. V letu 2019 je bilo prepeljanih 81.521 potnikov, kar je 2,3 odstotka več kot v letu 2018.

 

Veliko pozornosti socialnemu varstvu (1,36 milijona evrov)

Mestna občina Murska Sobota na področju socialnega varstva izvaja programe za otroke in družine, varstvo invalidov, varstvo starejših, socialno varstvo socialno ogroženih in socialno varstvo drugih ranljivih skupin. Za varstvo otrok in za družine mestna občina ob rojstvu otroka namenja denarno pomoč v višini 500 evrov. V letu 2019 je to pomoč prejelo 140 otrok oziroma družin. Število družin, ki prejmejo pomoč ob rojstvu otroka, se iz leta v leto bistveno ne povečuje ter je odvisno od števila rojstev in števila družin, ki pomoč ob rojstvu otroka uveljavljajo. Varstvo invalidov vključuje plačevanje institucionalnega varstva za invalide, ki iz različnih razlogov ne morejo bivati v domačem okolju. Naši občani trenutno bivajo v šestih zavodih, vključenih pa je 31 invalidov. Občina zagotavlja tudi financiranje pravice do družinskega pomočnika. V preteklem letu se je število družinskih pomočnikov zmanjšalo, saj je veliko invalidnih oseb uveljavljalo pravico do osebnega asistenta. Trenutno mestna občina plačuje pravico do družinskega pomočnika petim invalidnim osebam. Na področju invalidskega varstva ima občina naziv Občina po meri invalidov. Imenovan je bil svet za invalide, ki vsako leto pregleda izvrševanje akcijskega programa, ki je sprejet do vključno leta 2021. Tako invalidi sooblikujejo politiko na področju invalidskega varstva ter predlagajo in spremljajo potrebe na tem področju.

Za občane, ki niso sposobni plačevati oskrbe v domovih za starejše, občina financira delne ali celotne oskrbne stroške. Starejši občani trenutno bivajo v sedmih domovih za starejše, v njih pa je trenutno vključenih 43 naših občanov, za katere oskrbne stroške plačuje mestna občina. Po zakonu je občina tudi odgovorna za organizacijo storitve pomoči družini na domu, da starejšim in invalidnim osebam omogoči, da čim dlje živijo v domačem okolju. Storitev pomoči družini na domu povprečno mesečno koristi 62 občanov.

V letu 2020 bodo organizirali tudi prevoze starejših in invalidov, ki so socialno ogroženi in živijo sami. Prevozi bodo organizirani za potrebe dostopa do javnih zavodov in ustanov, k zdravniku, v banko, lekarno in podobno. Prevoze bo izvajal prek javnega razpisa izbrani izvajalec, vozniki pa bodo prostovoljci upokojenci. Za socialno varstvo socialno ogroženih občanov občina skrbi z dodeljevanjem enkratnih občinskih denarnih pomoči, ki jo letno prejme okoli 530 občanov. Zagotavlja pa tudi subvencioniranje neprofitne in tržne najemnine. Do tržne najemnine je mesečno upravičenih 50 občanov, do neprofitne najemnine pa 81 občanov.

Posebno pozornost mestna občina namenja izvajanju programov invalidskih in humanitarnih organizacij ter društev, ki jih sofinancira kot preventivne programe. Letno prek javnega razpisa sofinancira programe in projekte 31 izvajalcem. Financirajo se invalidska društva, društva upokojencev, materinski dom in programi Lazarjevega doma – javna kuhinja. V javni kuhinji mesečno razdelijo hrano okoli 65 socialno ogroženim občanom. V okviru Mestne občine Murska Sobota deluje tudi sosvet za socialne zadeve, ki obravnava najhujše primere socialnih stisk in težav občanov. Šteje enajst članov, ki so predstavniki humanitarnih organizacij, društev in zavodov, ki delujejo na področju socialnega varstva, še posebej tistih, ki skrbijo za socialno in materialno ogrožene ljudi.

 

Nova igrala za najmlajše

Najmlajši se bodo letos razveselili novih igral na igriščih v parku pri gradu, pri kriznem centru, v mestnih četrtih Turopolje in Park ter v naselju Bakovci. Otroško igrišče v parku pri gradu je dotrajano in potrebno obnove, ki bo potekala v več fazah.

Ksenija Glažar, Soboške novine julij 2020