Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1),16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18):

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

v lasti Mestne občine Murska Sobota

 

 

 1. Naziv in sedež organizatorja  (upravljavca) javnega zbiranja ponudb:

 

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, MŠ:5883172, DŠ: 32339828

 

 1. Predmet  prodaje in izhodiščna cena

 

Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Slovenska ulica 49, Murska Sobota, parc.št. 1291/2 k.o. Murska Sobota, posamezni del stavbe 105-2811-6, površine 30,1 m2 s solastnino na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini v  deležu 801/10000, v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote.

 

Izhodišča cena znaša 19.000,00 EUR. V ceni ni vštet  2% davek na promet nepremičnin.

 

Na območju zemljiške parcele veljajo prostorski akti in sicer: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (uradni list RS, št. 54/2016, 67/2016) ter občinski podrobni prostorski načrt in sicer: Odlok o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico (Uradni list RS, št. 95/04) ter obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico (Uradni list RS, št. 24/16).

 

Predmetno zemljišče je v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) opredeljeno kot stavbno zemljišče.

 

Namenska raba je opredeljena kot: C-območje centralnih dejavnosti in sicer: CU – osrednja območja centralnih dejavnosti kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanju.

 

Predmetno zemljišče  je v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) je v enoti urejanja prostora  SO 15.

 

Zemljišče je v varovanem območju kulturne dediščine – območje naselbinske dediščine (Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine M. Sobota  (Uradne objave št. 8/91, 9/92-popr., 11/92, 5/98) in Register nepremične kulturne dediščine.

 

Za navedeni poslovni prostor je sklenjena najemna pogodba  z veljavnostjo do 28.8.2021, zato bo kupec bo pridobitvi lastninske pravice vstopil v  obstoječe pogodbeno razmerje do navedenega datuma.

 

 1. Predkupna pravica

 

Skladno s 124. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/0291/13 in 23/20) , na nepremičnini  z ID znakom del stavbe 105-2811-6, obstoji zakonita predkupna pravica drugih etažnih  lastnikov stavbe  105 – 2811 na naslovu  Slovenska ulica 49, 9000 Murska Sobota, ki se uresničuje v okviru tega javnega zbiranja ponudb (predkupni upravičenec ima prednost pri nakupu, če ponudi enako kupnino kot najugodnejši ponudnik).

 

 1. Potrdilo o plačani varščini

 

Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota,  štev. IBAN: SI56 01280-0100011405 proračun Mestne občine Murska Sobota, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 00 478-0082-2021, koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo varščine za javni razpis-nepremičnine«.

 

 1. Pogoji prodaje

 

 • Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake nepremičnine, ki je predmet prodaje.
 • Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
 • Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
 • V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
 • Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se izroči po prejemu celotne kupnine.

 

 1. Ponudba

 

Ponudba mora vsebovati:

 1. izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1),
 2. Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v 2. točki razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2),
 3. izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev« (priloga št. 3),
 4. obvezne priloge k ponudbi:
 • dokazilo o plačani varščini
 • dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista; izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni)
 • potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike; potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni.

 

 1. Način in rok plačila kupnine

 

Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan poravnati v  skladu z zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike po predhodnem izstavljenem računu, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe.

 

Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

 1. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika

 

 1. Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: » NE ODPIRAJ – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 10.6.2021 do 10. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v Glavno pisarno Mestne občine Murska Sobota, pritličje – vhod III Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
 2. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe iz sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1. Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1.
 3. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 8. a točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
 4. Ne glede na prejšnjo c) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
 5. Ponudba veže ponudnika 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
 6. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje), 10.6.2021 ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Neposredno pred začetkom javnega odpiranja ponudb se bo opravil popis navzočih na javnem odpiranju ponudb. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem (v nadaljevanju komisija). O poteku javnega odpiranja ponudb se vodi zapisnik. Ponudniki in zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javnega odpiranja ponudb, mora vsaj 2 delovna dneva pred terminom javnega odpiranja ponudb to napovedati na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, ali na telefonsko številko 02 525 16 77 in navesti svojo telefonsko številko ali elektronski naslov, preko katerega bodo obveščeni o morebitni spremembi prostora odpiranja ponudb.
 7. Izbrani ponudnik mora v roku 15 (petnajst) dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove  naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
 8. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb lahko komisija  opravi dodatne pogajanja, da se doseže za upravljavca najugodnejša ponudba.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, zato bo v primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, komisija vse

najugodnejše ponudnike pozvala, da v roku 10 delovnih dni oddajo nove pisne ponudbe na enak način kot je določeno v točki 8.a. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, da je tudi v postavljenem roku prejetih več najugodnejših ponudb, se nepremičnina proda tistemu, ki je prvi plačal varščino (datum in ura prejema varščine na TRR prodajalca).

 

 1. Posebne navedbe

 

Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom in je takšna obveznost upravljavca vnaprej izključena. Upravljavec, oziroma župan ali komisija s soglasjem župana, lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ponudniki pa v tem primeru nimajo pravice do odškodnine, razen do vračila že vplačane varščine.

 

 1. Kontaktne osebe

 

Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za premoženjskopravne zadeve, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, na telef. št. 02 525 16 31 (Martina Caf Šaruga).

 

 

 

Mestna občina Murska Sobota

                                                                                                 dr. Aleksander JEVŠEK

 

 

Datoteka
Scan-Javno zbiranje ponudb
pdf (1.89 MB)
Scan-Priloga 1
pdf (155.78 KB)
Scan-Priloga 2
pdf (170.49 KB)
Scan-Priloga 3
pdf (149.21 KB)