Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1),16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18):

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
v lasti Mestne občine Murska Sobota

 1. Naziv in sedež organizatorja  (upravljavca) javnega zbiranja ponudb:

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, MŠ:5883172, DŠ: 32339828

 1. Predmet  prodaje in izhodiščna cena

Predmet prodaje je:

 1. Stavbno zemljišče: parc. št. 5067/2 k.o. 105 - Murska Sobota,  ID znak parcela 105 5067/2, površine 9.869 m2, v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote, za izhodiščno ceno  463.843,00 EUR. V ceno ni vštet DDV, ki ga plača kupec.
 2. Stavbno zemljišče: parc. št. 5057/9, k.o. 105 – Murska Sobota, ID znak parcela 105 5057/9, površine 16.414 m2, v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote, za izhodiščno ceno  771.458,00 EUR. V ceno ni vštet DDV, ki ga plača kupec.

Na območju zemljiških parcel pod točko 1 in 2  veljajo prostorski akti in sicer:

 • Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (uradni list RS, št. 54/2016, 67/2016)
 • Občinski podrobni prostorski načrt: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 62/2016),

Predmetni zemljišči pod točko 1 in 2 sta v  skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) opredeljeni kot stavbni zemljišči.

Namenska raba je opredeljena kot:

Pod točko 1: za  parc.št. 5067/2 k.o Murska Sobota in sicer:  B - posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in podobno, in sicer: BT – površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev; P – območja prometne infrastrukture, in sicer: PC – površine cest.

Pod točko 2: za  parc.št. 5057/9 k.o. Murska Sobota in sicer: B - posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in podobno, in sicer: BT – površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev; P – območja prometne infrastrukture, in sicer: PC – površine cest.

Predmetni zemljišči se nahajata v območju varovanja kulturne dediščine – arheološka dediščina (arheološko najdišče Nova Tabla II, EŠD 30465).

Za predmetni zemljišči je potrebno glede gradnje upoštevati Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/2018).

Za parc. št. 5067/2 k.o. Murska Sobota je sklenjena Pogodba o zakupu in začasni uporabi zemljišča št. 3502-0001/2022-21 (520) z veljavnostjo do 31.12.2027, zato bo kupec ob pridobitvi lastninske pravice vstopil v  obstoječe pogodbeno razmerje do navedenega datuma.

 1. Potrdilo o plačani varščini

Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota,  štev. IBAN: SI56 0128 0010 0011 405 proračun Mestne občine Murska Sobota, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 00 430-0151-2021, koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo varščine za javni razpis-nepremičnine parc. št. 5057/9 in 5067/2 k.o. Murska Sobota«.

 1. Pogoji prodaje
 • Nepremičnine se prodaja po načelu videno – kupljeno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake nepremičnine, ki je predmet prodaje.
 • Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
 • Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje, velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam na svoje stroške poskrbeti za ureditev terena in komunalno opremo, skladno z veljavnim prostorskih aktom, pri čemer brez soglasja upravljavcev vodov ne sme izvajati nobenih posegov v varovalne pasove obstoječih komunalnih vodov (vodovod, plinovod, kanalizacija…)
 • Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
 • V izklicni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
 • Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se izroči po prejemu celotne kupnine.
 1. Ponudba

Ponudba mora vsebovati:

 1. izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1),
 2. Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v  1 in 2. točki razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2),
 3. izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev« (priloga št. 3),
 4. obvezne priloge k ponudbi:
 • dokazilo o plačani varščini
 • dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista; izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni)
 • potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike; potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni.
 1. Način in rok plačila kupnine

Izbrani ponudnik je dolžan poravnati celotno kupnino na osnovi izstavljenega računa z valuto 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu po sklenitvi prodajne pogodbe.

Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 1. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika

Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom in je takšna obveznost upravljavca vnaprej izključena. Upravljavec, oziroma župan ali komisija s soglasjem župana, lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ponudniki pa v tem primeru nimajo pravice do odškodnine, razen do vračila že vplačane varščine.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za premoženjskopravne zadeve, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, na telef. št. 02 525 16 31 (Martina Caf Šaruga).

Mestna občina Murska Sobota

Zoran HOBLAJ, univ. dipl. prav.,

podžupan

v začasnem opravljanju funkcije župana

                                                                                   

 

Datum: 8.06.2022
Številka: 430-0151/2021-6 (530)

Priloge:

 • Podatki o ponudniku (priloga št. 1)
 • Ponudba (priloga št. 2)
 • Izjava o sprejemu pogojev ponudbe za prodajo nepremičnine (priloga št. 3)
 • Grafična priloga
Datoteka
Javno zbiranje ponudb Expano - ponovno junij 2022
pdf (428.23 KB)
Javno zbiranje ponudb priloga št. 1
docx (10.72 KB)
Ponudba- priloga št. 2 Expano - ponovno junij 2022
docx (13.73 KB)
Izjava o sprejemu pogojev ponudbe- priloga št. 3 EXPANO
docx (13.31 KB)