Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 77. člena v povezavi z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18): 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO LESA

 

 1. Naziv in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb:

 

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Matična številka: 5883172000, Davčna številka: 32339828

 

2. Predmet  prodaje in izhodiščna cena:

 

Predmet prodaje je:

 

 1. Les in veje za sekance - 170 m3 različnega mešanega lesa iz katerega se lahko naredi cca 460 nm3 sekancev, v lasti Mestne občine Murska Sobota, ki se nahaja v gozdu pri kanalu na območju Fazanerije in na parkirišču pred stadionom v Fazaneriji

 

2. Les za drva (hlodovina) - 20 m3 trdega lesa listavcev (prevladuje jesen), v lasti Mestne občine Murska Sobota,  ki se nahaja na parkirišču pred stadionom v Fazaneriji.

 

Oba sklopa lesa se prodajata skupaj kot celota.

 

Izhodiščna cena znaša:

 

 1. Za les in veje za sekance 11 EUR/nm3,
 2. Za les za drva 120 EUR/m3.

 

V ceno ni vštet DDV, ki ga plača kupec.

 

3. Varščina:

 

Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota,  štev. IBAN: SI56 0128 0010 0011 405 proračun Mestne občine Murska Sobota, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 00 430-0009/2024, koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo varščine za javni razpis-prodaja lesa«.

 

Ponudnik je dolžan k ponudbi, ki jo odda za nakup lesa v tem postopku, priložiti tudi potrdilo o vplačani varščini.

 

4. Pogoji prodaje:

 

 • Les se prodaja po načelu videno – kupljeno. Kasnejši ugovori glede količine in kakovosti lesa niso mogoči.
 • Kupec mora odvoz lesa z lokacije organizirati sam, na lastne stroške. 
 • Kupec bo moral deponirani les, odpeljati v roku štirinajstih (14) dni od plačila celotne kupnine.
 • Predstavnik upravljavca oz. prodajalca in kupca bosta s svojim podpisom primopredajnega zapisnika potrdila količino lesa v m3 po merskih listih, katere bo izdelal kupec ob prevzemu lesa; primopredajni zapisnik in merski listi bodo osnova za izstavitev računa.
 • Kupec mora upoštevati pravila oziroma omejitve glede tonaže prevozov po kategoriziranih javnih cesta oziroma si s tem v zvezi predhodno pridobiti morebitna dovoljenja oziroma soglasja (dovoljenja za prekomerno prometno obremenitev javnih cest). Stroški s tem v zvezi bremenijo kupca.
 • Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
 • Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
 • Spravilo lesa se mora izvesti na način, da se ne poškoduje javne ceste. 

 

5. Ponudba:

 

V postopku zbiranja ponudb lahko kot ponudniki sodelujejo gospodarska družba, samostojni podjetnik ali fizična oseba.

 

Ponudba mora vsebovati:

 1. izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1),
 2. Ponudbeno ceno (ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene) na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2),
 3. izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev« (priloga št. 3),
 4. obvezne priloge k ponudbi:
 • dokazilo o plačani varščini

 

Način in rok plačila kupnine:

 

Izbrani ponudnik je dolžan poravnati celotno kupnino na osnovi izstavljenega računa z valuto 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe.

 

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu.

 

 

6. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika:

 

 1. Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki osebno predložiti ali priporočeno prednostno poslati v zaprti kuverti z oznako: »NE ODPIRAJ – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO LESA – 430-0009/2024« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe 06.03.2024 do 10.00 ure. 

 

Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure osebno predložene v Glavno pisarno Mestne občine Murska Sobota, pritličje – vhod III Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Če se ponudba pošlje priporočeno prednostno po pošti, se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka za oddajo ponudbe.

 

 1. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe iz sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1. Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1.

 

 1. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Nepravočasne ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudniku.

 

 1. Ne glede na prejšnjo c) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

 

 1. Ponudba veže ponudnika 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

 

 1. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje), 07.03.2024 ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Neposredno pred začetkom javnega odpiranja ponudb se bo opravil popis navzočih na javnem odpiranju ponudb. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem (v nadaljevanju komisija).

 

O poteku javnega odpiranja ponudb se vodi zapisnik.

 

 1. Izbrani ponudnik mora v roku 15 (petnajst) dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. Upravljavec zadrži varščino tudi v primeru, če najugodnejši ponudnik v roku ne plača kupnine.

 

 1. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb lahko komisija  opravi dodatna pogajanja, da se doseže za upravljavca najugodnejša ponudba.

 

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, zato bo v primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, komisija vse najugodnejše ponudnike pozvala, da v roku 10 delovnih dni oddajo nove pisne ponudbe na enak način kot je določeno v točki 7.a. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, da je tudi v postavljenem roku prejetih več najugodnejših ponudb, se predmet prodaje proda tistemu, ki je prvi plačal varščino (datum in ura prejema varščine na TRR prodajalca).

 

7. Ogled predmeta prodaje:

 

Zainteresirani ponudniki se lahko za ogled predmeta prodaje na sami lokaciji, dogovorijo z odgovornim predstavnikom upravljavca, vsaj tri dni pred predvidenem ogledom. Potrebna je obvezna potrditev ogleda s strani navedene kontaktne osebe: Tadej Fister: 02 525 16 57 ali tadej.fister@murska-sobota.si

 

 

 

8. Posebne navedbe:

 

Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine z najugodnejšim ponudnikom in je takšna obveznost upravljavca vnaprej izključena. Upravljavec, oziroma župan ali komisija s soglasjem župana, lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ponudniki pa v tem primeru nimajo pravice do odškodnine, razen do vračila že vplačane varščine.

 

9. Kontaktne osebe

 

Za ogled in informacije o predmetu prodaje se zainteresirani ponudniki lahko obrnejo na Tadeja Fistra; 02 525 16 57 ali tadej.fister@murska-sobota.si 

 

Vsa dodatna pojasnila v zvezi s postopkom prodaje lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za premoženjskopravne zadeve, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, na elektronskem naslovu: iva.drvaric@murska-sobota.si ali tel. št. 02 525 16 59 (Iva Drvarič).

Datoteka
javno_zbiranje_ponudb_priloga_st._1.docx
docx (12.24 KB)
javno_zbiranje_ponudb_290527969.pdf
pdf (620.58 KB)
priloga_st._2_ponudba_prodaja_lesa.docx
docx (15.65 KB)
priloga_st._3_izjava_prodaja_lesa.docx
docx (15.43 KB)