Javno zbiranje ponudb s povabilom k oddaji ponudbe

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, na podlagi prvega odst. 64. člena  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB s  
povabilom k oddaji ponudbe
za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota -
prostori tržnice v kletni etaži, prostori tržnice – pokrita tržna ploščad in prostori tržnice – nepokrito območje tržnice

 1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, MŠ:5883172, DŠ: SI32339828

 1. Predmet oddaje v najem

Predmet oddaje v najem so nepremičnine in sicer:

a) prostori tržnice v kletni etaži:

 • interna oznaka KL 10-3 hladilnica , ID znak 105 9860 5 (del)  etaža 1, površina 167,20 m2
 • interna oznaka KS 04 – prod. dvorana, ID znak 105 9860 1 (del), površina 50 m2

b) prostori tržnice – pokrita tržna ploščad:

 • interna oznaka Pl 01.1, ID znak 105 9860 5 (del), etaža 2, površina 639,13 m2

c) prostori tržnice – nepokrito območje tržnice:

 • parc.št. 1327 , ID znak 105 1327,  namenska raba:osrednja območja centralnih dejavnosti, površine 478 m2
 • parc.št. 1333/1,  ID znak 105 1333/1, namenska raba: osrednja območja centralnih dejavnosti, površine 944 m2

Za tržnico Murska Sobota je bilo izdano dopolnilo uporabno dovoljenje, št. 351-492/98-0207, ki ga je Upravna enota Murska Sobota izdala dne 24.1.2002.

Dostop do zemljišča je neposredno iz javne ceste izvedene na parceli št. 1333/4, 1329/3 k.o. Murska Sobota (105), v lasti Mestne občine Murska Sobota.

 1. Ponudbena cena

Ponujena cena najema ne sme biti nižja in sicer:

a) prostori tržnice v kletni etaži:

 • interna oznaka KL 10-3 hladilnica , ID znak 105 9860 5 (del)  etaža 1, površina 167,20 m2  - 1,40 EUR/m2/mesec
 • interna oznaka KS 04 – prod. dvorana, ID znak 105 9860 1 (del), površina 50 m2 – 1,40 EUR/m2/mesec

b) prostori tržnice – pokrita tržna ploščad:

 • interna oznaka Pl 01.1, ID znak 105 9860 5 (del), etaža 2, površina 639,13 m2 - 0,90 EUR/m2/mesec

c) prostori tržnice – nepokrito območje tržnice:

 • parc.št. 1327 , ID znak 105 1327,  namenska raba:osrednja območja centralnih dejavnosti, površine 478 m2 – 0,40 EUR/m2/mesec
 • parc.št. 1333/1,  ID znak 105 1333/1, namenska raba: osrednja območja centralnih dejavnosti, površine 944 m2 – 0,40 EUR/m2/mesec

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/1178/1138/1283/1286/1490/1577/1859/1972/19196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE) se za najem zemljišč ne obračunava DDV, zato v gornji ceni ni upoštevan.  Če vseeno nastopi obveznost plačila DDV, ga plača najemnik.

Najemnik je dolžan poleg najemnine nositi še fiksne stroške, stroške materiala, dela, čiščenja in ostale stroške, ki so povezani z obratovanjem tržnice (obratovalne stroške)

Najemna pogodba se sklepa za določen čas   petih let - od sklenitve pogodbe.

Prednost pri sklenitvi pogodbe bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo ceno. Če bo za najem prispelo več enakih ponudb, bo za oddajo organizirana javna dražba.

 1.  Način in rok plačila najemnine

Najemnina se plačujejo mesečno. Najemodajalec bo račun izstavil praviloma do 10. dne v mesecu, za pretekli mesec. Najemnik je račun dolžan plačati do 25. v mesecu za pretekli mesec ali v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike V primeru zamude plačila se najemniku zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

 1. Varščina

Varščina za najem nepremičnin znaša 200,00 EUR.

Varščina se plača najkasneje do dne 1.6.2022 na račun 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno zbiranje ponudb za najem prostorov tržnice 430-0053-2022«.

Ponudba se odda na obrazcu, ki je priloga tega javnega poziva.

Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v najemnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.

Ponudbe so zavezujoče. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe, se varščina zadrži.

 1. Pogoji in način oddaje ponudbe

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati tisti, kateri nimajo poravnanih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota in javnih zavodov,  katerih je ustanoviteljica Mestna občina Murska Sobota.

Ponudnik mora ponudbo s prilogami posredovati s priporočeno pošiljko oziroma osebno v zaprti pisemski ovojnici, na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, z navedbo »Javno zbiranje ponudb – za oddajo v najem prostore tržnice, zadeva  št. 430-0053-2022 – NE ODPIRAJ«, tako da vsebuje:

1. izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec ponudbe, ki je priloga te objave,
2. potrdilo o vplačani varščini,
3. kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – velja za fizične osebe in s.p.-je oz. izpis iz sodnega registra za pravne osebe.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo z dokazili prispele na naslov organizatorja javnega zbiranja ponudb najkasneje 1.6.2022 do 24. ure. Če se ponudba pošlje priporočeno prednostno po pošti, se za dan, ko je organizator javnega zbiranja ponudb prejel ponudbo, šteje dan oddaje na pošto. Prepozno prispele, nepravilno označene ali nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane in bodo izločene iz postopka.

 1. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v  ponedeljek 6.6.2022 ob 12.  uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Javno odpiranje ponudb bo izvedla komisija, imenovana s strani župana, v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.  Člani komisije so zaposleni na Mestni občini Murska Sobota in sicer : Martina Caf Šaruga, vodja Oddelka za premoženjskopravne zadeve, Iva Drvarič, pravnik VII/1 in Marta Mekicar, koordinator VII/1.

Ponudniki morajo ob podaji ponudbe oziroma najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije v smislu, kot ga določa sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1.

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje 7 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 6. in 7. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz postopka.

 1. Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno najema. V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje na način javne dražbe. Cene in drugi elementi ponudbe so zavezujoči.

Nepremičnina bo oddana po načelu videno-najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi

pogodbe ne bodo upoštevane.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske

odgovornosti, odstopi od pogajanj oziroma sklenitve najemne pogodbe.

Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja javnega zbiranja ponudb za sklenitev posla. V kolikor pogodba ni sklenjena v danem roku, se varščina zadrži, organizator javnega zbiranja ponudb pa odstopi od sklenitve posla.

 1. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni od dneva oddaje ponudbe.

 1. Opozorilo

Mestna občina Murska Sobota lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom, brez odškodninske odgovornosti.

 1. Dodatna pojasnila in informacije

Pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in o nepremičnini lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 13  in soba št. 10 in po telefonu 02/525 16 74 oz. 02/525 16 31.

Številka : 430-0053/2022 -1     (520)
Murska Sobota, dne 12.5.2022

Mestna občina Murska Sobota

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N

Priloge:

 • Ponudba za najem
 • Grafika – lokacija nepremičnine
Datoteka
javbno zbiranje ponudb tržnica-12.5.2022
pdf (2.29 MB)