Javno naznanilo za sodelovanje pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev SD OPN2

Na podlagi 108. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi z določili Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 – ZIUPOPDVE) (v nadaljevanju: PKP6) in 7. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) Mestna občina Murska Sobota s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč 
za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 2)


I.

Mestna občina Murska Sobota bo pred sprejetjem odločitve o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: SD OPN 2), ki je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1) (Uradni list RS, št. 54/16 in 67/16), pripravila izhodišča za pripravo SD OPN 2. 

V ta namen obvešča oziroma zagotavlja sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb za oblikovanje izhodišč za pripravo SD OPN 2.

II.

S SD OPN 2 bi se zagotovilo:

  • delno razširitev že umeščenega koridorja zahodne obvoznice v SD OPN 1 s spremembo namenske rabe zemljišč in prostorsko izvedbenih pogojev na območju parc. št. 1667/2, 1668/3, 1674/2, 1675/2, 1675/3, 1676/1, 1676/5, 1677/3, 1679/1, 1679/2, 1680/3 k.o. Černelavci in parc. št. 4097, 4098, 4100/2, 4104/2, 4104/4, 4105/2, 4105/4, 4105/5, 4134/2, 4134/9, 4134/10, 4134/12, 4134/13, 4139/2, 4155/3, 4156/2, 4156/3, 4157/1, 4185/2, 4187/2, 4188/1, 4189/1, 4189/2, 5376/4 k.o. Murska Sobota, ki bodo omogočali umestitev celotne trase zahodne obvoznice v prostor in
  • spremembo podrobne namenske rabe zemljišč in prostorsko izvedbenih pogojev na območju parc. št. 1968/3, 1968/4, 1969/2, 1970/2, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2185, 2186, 2187, 2188/1, 2188/2, 2189/1, 2189/2, 2190, 2191, 2192, 2193, 2216 in 2231 k.o. Rakičan, ki bodo omogočali ureditev kompleksnega območja nadzemnega pridobivanja mineralnih surovin na območju gramoznice Jezera.
  • v SD OPN 2 se lahko po potrebi vključijo tudi druge spremembe namenske rabe zemljišč in prostorsko izvedbenih pogojev.

Glede na to, da se postopek SD OPN 2 pripravlja v skladu z določili PKP6, je v SD OPN 2 predlagana sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča v površini manjša kot 10 ha.

III.

Predloge in pripombe se lahko od ponedeljka, 6.12.2021 do vključno srede, 15.12.2021 pošlje pisno na Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si .

IV.

To javno naznanilo se vključno z izhodišči za pripravo SD OPN2 objavi na oglasni deski Mestne občine Murska Sobota ter na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Številka: 3503-0011/2021-8(700)
Murska Sobota, dne 3.12.2021

ŽUPAN

Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander JEVŠEK

Datoteka
Javno naznaniolo - predlog izhodišč SD OPN2
pdf (1.8 MB)
Izhodišča za pripravo SD OPN 2
pdf (3.66 MB)