JAVNO NAZNANILO - priprava izhodišč OPPN za podenoto urejanja prostora SO 17/1

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) in 7. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) Mestna občina Murska Sobota s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1

I.

Mestna občina Murska Sobota bo pred sprejetjem odločitve o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1 (v nadaljnjem besedilu: OPPN) pripravila izhodišča za pripravo OPPN.

V ta namen obvešča oziroma zagotavlja sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN.

II.

Z OPPN bi se na parcelah št. 1228, 1377/11, 1377/12, 1381/2, 1381/5, 1381/6, 1382, 1383/1, 1383/2, 1384, 1385, 1386, 1388/1, 1388/2, 1390, 1391, 1392/2, 1392/3, 1392/4, 1393/1, 1393/2, 3173/2, 3174/1, 3176/2 in 3177/4 vse v k.o. 105 – Murska Sobota določili prostorski izvedbeni pogoji za umestitev trgovske stavbe in gradbenih inženirskih objektov ter prostorski izvedbeni pogoji za obstoječe objekte na območju OPPN.

III.

Predloge in pripombe se lahko od 15. 9. 2021 do vključno 22. 9. 2021 pošlje pisno na Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si

IV.

To javno naznanilo se vključno z idejno zasnovo nameravane ureditve objavi na oglasni deski Mestne občine Murska Sobota ter na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Št. 3503-0007/2021-3 (710)

Murska Sobota, dne 14. 09. 2021

 

Župan

Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek

Datoteka
Javno naznanilo_oppn_SO 17-1
pdf (55.72 KB)
izhodisca_oppn_SO 17-1
pdf (3.25 MB)