Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna)

ponedeljek, 13. Julij 2020

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 (v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

 

S K L E P

z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna)

 

I.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna), katerega je izdelal ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote.

II.

Dopolnjen osnutek prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2 (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od ponedeljka 20. julija 2020 do četrtka 20. avgusta 2020. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 29. julija 2020 ob 16.00 uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Dopolnjen osnutek bo objavljen tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.

III.

V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do četrtka 20. avgusta 2020. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu v prostorih Mestne občine Murska Sobota oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.

IV.

Osebni podatki se v delih, ki se nanašajo na stališča do pripomb javnosti, lahko zbirajo in obdelujejo v skladu z 56. členom ZUreP-2. Osebni podatki se lahko objavijo le, če posameznik s tem soglaša.

IV.

Javna obravnava se bo izvedla ob upoštevanju varnostnih ukrepov – COVID-19. Upoštevati je potrebno razdaljo med udeleženci najmanj 1,5-2 m in poskrbeti za razkuževanje rok.

V.

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si.

 

Številka:  3505-0003/2019-27 (740)

V Murski Soboti, dne 7.07.2020

                                                                                                                    Župan

  Mestne občine Murska Sobota

 

dr. Aleksander JEVŠEK