Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 (v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

 

S K L E P

z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti

 

I.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti, katerega je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote (št. proj. OPPN-12/20, avgust 2021).

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 26. 8. 2021 do 27. 9. 2021 v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2 (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4 in bo na vpogled v času uradnih ur. Gradivo bo objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota https://www.murska-sobota.si/.

Javna obravnava bo v sredo, 8. septembra 2021, ob 16.00 uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.

Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 se bo javna obravnava izvedla ob upoštevanju varnostnih ukrepov (upoštevanje razdalje med udeleženci najmanj 1,5 - 2 m, uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok).

III.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo do vključno ponedeljka 27. 9. 2021 pisno v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu v prostorih Mestne občine Murska Sobota ali pa se pošljejo na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota oziroma na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si. Pripombe se lahko poda tudi na javni obravnavi pisno ali ustno na zapisnik.

Občina bo pripombe in predloge preučila, do njih zavzela stališča ter jih javno objavila na spletni strani Mestne občine Murska Sobota https://www.murska-sobota.si/.

IV.

Osebni podatki se v delih, ki se nanašajo na stališča do pripomb javnosti, lahko zbirajo in obdelujejo v skladu z 56. členom ZUreP-2. Osebni podatki se lahko objavijo le, če posameznik s tem soglaša.

V.

To javno naznanilo se objavi na oglasni deski ter na spletni strani Mestne občine Murska Sobota https://www.murska-sobota.si/.

 

Identifikacijska številka prostorskega akta: 2211

Številka:  3505-0004/2020-22 (740)

V Murski Soboti, dne 23.08.2021

                                                                                                                    Župan

  Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander JEVŠEK

 

Datoteka
Javno naznanilo_javna razgrnitev
pdf (89.02 KB)