JAVNO NAZNANILO Izhodišča za pripravo OPPN za enoto urejanja prostora SO 53 (ŠRC Fazanerija)

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) in 7. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) Mestna občina Murska Sobota s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 53 (Športno rekreacijski center Fazanerija)

I.

Mestna občina Murska Sobota bo pred sprejetjem odločitve o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 53 (Športno rekreacijski center Fazanerija) (v nadaljnjem besedilu: OPPN) pripravila izhodišča za pripravo OPPN.

V ta namen obvešča oziroma zagotavlja sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN.

II.

Z OPPN bi se na parcelah št. 5, 6/2, 10, 12, 13, 14,15/1, 15/2, 15/3, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 3157/7 in 3158 vse v k.o. 105 Murska Sobota, določili prostorski izvedbeni pogoji za umestitev stavb za šport in pomožnih oziroma spremljajočih stavb, športnih igrišč in drugih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, objektov prometne infrastrukture ter drugih gradbenih inženirskih objektov ter prostorski izvedbeni pogoji za obstoječe objekt na območju OPPN.

III.

Predloge in pripombe se lahko od 22. 11. 2021 do vključno 6. 12. 2021 pošlje pisno na Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si

IV.

To javno naznanilo se vključno z idejno zasnovo nameravane ureditve objavi na oglasni deski Mestne občine Murska Sobota ter na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Št. 3505-0009/2020-10 (710)

Murska Sobota, dne 19. 11. 2021

Župan

Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek

Datoteka
Javno naznanilo SO 53
pdf (59.26 KB)
Osnutek izhodišč SO 53
pdf (1.39 MB)