Javno naznanilo

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo s tem

 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M

 

obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 ´ 110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21

 

I.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo naznanjata javno razgrnitev:

 • študije variant s predlogom najustreznejše variante za državni prostorski načrt za daljnovod 2 ´ 110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21, ki ga je pod številko naloge DPN 19/19 avgusta 2021 izdelal ZEU d. o. o., Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: študija variant);
 • povzetka za javnost;
 • okoljskega poročila za daljnovod 2 ´ 110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21, ki ga je pod številko 4043/20 maja 2021 izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
 • ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve študije variant.

 

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo od 11. oktobra 2021 do 12. novembra 2021 javno razgrnjeno:

 • na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, Ljubljana,
 • v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota in
 • v prostorih Občine Puconci, Puconci 80, Puconci.

 

Gradivo iz prve do tretje alineje prejšnje točke bo v obdobju iz prejšnjega odstavka javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI (povezava: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/) in Ministrstva za infrastrukturo.

 

 

III.

Javni obravnavi bosta potekali v:

 • torek 19. oktobra 2021, s pričetkom ob 16.00, v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota;
 • torek 19. oktobra 2021, s pričetkom ob 18.00, v sejni sobi Občine Puconci, Puconci 80, Puconci.

 

IV.

Zaradi epidemioloških razmer bo javna obravnava potekala z upoštevanjem ukrepov Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužb v skladu s priporočili in usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

V.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 12. novembra 2021, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

 • pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),
 • po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom »DV Murska SobotaMačkovci«,
 • elektronsko na naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »DV Murska SobotaMačkovci«.

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletnem portalu GOV.SI.

 

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo bosta preučili pripombe in predloge in do njih zavzeli stališče, ki bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI in posredovano udeleženim občinam.

 

Pri dajanju pripomb in predlogov bodo osebni podatki objavljeni le, če posameznik to označi na obrazcu za podajo pripomb in predlogov oziroma, če posameznik soglašanje z objavo posebej navede v podani pripombi oziroma predlogu.

 

Št. 35009-2/2019-2550-101

Ljubljana, 28. septembra 2021.

 

 

Georgi BANGIEV

 

mag. Hinko Šolinc

GENERALNI DIREKTOR

DIREKTORATA ZA PROSTOR,

GRADITEV IN STANOVANJA

 

GENERALNI DIREKTOR

DIREKTORATA ZA ENERGIJO

 

 

 

Datoteka
javno_naznanilo
pdf (107.07 KB)