Javni razpis za odgovornega urednika (M/Ž) javnega glasila Soboške novine

MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0179/2021 – 1 (131)

Datum: 6. 1. 2022 

 

Na podlagi  19. člena Zakona o medijih Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21) ter 11. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (Uradni list RS, št. 11/13 – uradno prečiščeno besedilo) Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja objavlja

 

javni razpis za odgovornega urednika (M/Ž) javnega glasila Soboške novine

 

Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih v 19. členu Zakona o medijih, ki so: 

  1. ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije,
  2. je poslovno sposoben,
  3. mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,
  4. po ustavi ali zakonu ne uživa imunitete,

 

izpolnjuje še naslednje pogoje, in sicer:

  • ima visoko izobrazbo družboslovne smeri,
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj v novinarstvu oziroma na podobnih delovnih mestih.

 

Mandat odgovornega urednika traja štiri leta. 

 

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:

  • overjeno fotokopijo diplome, kot dokazilo o doseženi izobrazbi,
  • kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj v novinarstvu oziroma na podobnih delovnih mestih kandidat predloži izpis delovne dobe (ZPIZ) oz. druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah na področju novinarstva ali podobnih delovnih mestih,
  • pisno izjavo, da kandidat izpolnjuje pogoje iz 19. člena Zakona o medijih.

 

Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 31. januarja 2022 v zaprti označeni ovojnici na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s pripisom "javni razpis za odgovornega urednika  (M/Ž) javnega glasila Soboške novine – ne odpiraj!«. 

 

Zaposlitev ni redna. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba kot z zunanjim pogodbenim izvajalcem.

Z odločitvijo Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v osmih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.  


V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

Datoteka
Javni razpis za odgovornega urednika javnega glasila Soboške novine_ZA OBJAVO_2022.pdf
pdf (320.84 KB)