JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM 2022

 

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), Zakona o socialnem varstvu (3/07-UPB2 s spremembami), Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) in Prednostnih kategorij in dodatnega pogoja za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem, ki jih je sprejel Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota dne 25.04.2022, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM 2022

 

1. PREDMET RAZPISA                                                                                                       

1.1.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem 35 stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem dodeljena na podlagi prednostnih list. Stanovanja bodo oddana v najem postopoma, kakor se bodo sproščala,  predvidoma v letih 2023 in 2024.

 

Oblikovane bodo tri ločene prednostne liste:

 • Lista A1 (15 stanovanj za prosilce, ki imajo enega ali dva člana)
 • Lista A2 (10 stanovanj za prosilce, ki imajo tri člane ali več)
 • Lista B (10 stanovanj)

 

Za vse tri liste velja, da so stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, katerih neto dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred razpisom (2021) ne presegajo določenih odstotkov v točki 2.2. tega Javnega razpisa. Prosilci bodo uvrščeni na posamezne prednostne liste v skladu s površinskimi normativi v skladu s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

 

1.2.

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja pod točko 1.1. tega razpisa bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 s spremembami) in sklepa Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

 

Primer:

Lista A1 – za stanovanje v izmeri 40,13 m2, točkovano s 312 točkami, znaša najemnina v mesecu aprilu 2022, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 127,69 EUR.

Lista A2 – za stanovanje v izmeri 58,50 m2, točkovano s 354 točkami, znaša najemnina v mesecu aprilu 2022, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 206,24 EUR.

Lista B – za stanovanje v izmeri 61,12 m2, točkovano s 350 točkami, znaša najemnina v mesecu aprilu 2022, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 273,16 EUR.

 

Najemodajalec neprofitnega stanovanja je dolžan vsakih pet let od najemnika, razen najemnika-bivšega imetnika stanovanjske pravice, zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja.

 

Če najemnik iz prejšnjega odstavka ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se določila najemne pogodbe, ki urejajo višino najemnine, spremenijo po postopku, ki ga določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in se najemnina določi v višini tržne najemnine.

 

 

2. RAZPISNI POGOJI

2.1.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo pred objavljenim javnim razpisom prijavljeno stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota.

 

2.2.

Lista A1 in A2 – Prosilec je upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2021 ne presegajo v spodnji tabeli določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v tem obdobju znašala 1.270,30 EUR.

Lista B – Prosilec je upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2021 ne presegajo v spodnji tabeli določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v tem obdobju znašala 1.270,30 EUR.

 

 

                   LISTA A1 in A2                                                 LISTA B

Velikost

gospo-

dinjstva

 

 

%

Meja dohodka

(neto dohodek)

v EUR

 

 

%

Meja dohodka

(neto dohodek)

v EUR

1- člansko

90

1.143,27

od 90 do 200

od 1.143,27 do 2.540,60

2-člansko

135

1.714,91

od 135 do 250

od 1.714,91 do 3.175,75

3-člansko

165

2.095,99

od 165 do 315

od 2.095,99 do 4.001,45

4-člansko

195

2.477,09

od 195 do 370

od 2.477,09 do 4.700,11

5-člansko

225

2.858,18

od 225 do 425

od 2.858,18 do 5.398,78

6-člansko

255

3.239,27

od 255 do 470

od 3.239,27 do 5.970,41

 

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za listo A1 in A2 ter 25 odstotnih točk za listo B.

 

 

2.3. Upravičenci in splošni pogoji

2.3.1.

Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

 • da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvu) ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike in solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino,
 • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja,
 • da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanj v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

 

 

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

3.1.

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem imajo prednost prosilci, ki imajo slabše stanovanjske razmere, večje število družinskih članov, ter živijo v slabših socialno zdravstvenih razmerah, mlade družine in mladi, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo žrtve nasilja v družini in osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar je izraženo s številom točk v preglednici pod točko 3.3.

 

3.2.

Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu s 6. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:

 • prosilci, ki imajo daljšo dobo stalnega bivanja v Mestni občini Murska Sobota (doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote). Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa, v primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.  
 • prosilci z doseženo poklicno, srednjo, višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči uveljavljanje prednosti občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo (poklicna izobrazba se šteje dvoletni ali triletni poklicni program izobraževanja, srednja izobrazba se šteje štiriletni srednješolski program, višja izobrazba se šteje dvoletni program študija, univerzitetna ali visoka strokovna se šteje štiriletni ali triletni program študija, doktorat, magisterij se šteje doseženi doktorat ali magisterij) in
 • prosilci z daljšo delovno dobo, tako da se ne glede na stanovanjski status, kriterij prizna vsem prosilcem, ne samo tistim brez stanovanja ali podnajemnikom, s čimer se glede upoštevanja delovne dobe prosilci izenačijo.

 

 

3.3.

Prednostne kategorije opredeljene v točki 3.1. in 3.2. se za listo prosilcev točkujejo z naslednjo višino točk:

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV – v skladu s 1. odstavkom 6. člena pravilnika

ŠTEVILO TOČK

Mlade družine, mladi:

starost družine do 35 let

starost prosilca do 30 let

 

100

  50

Invalidi in družine z invalidnim članom:

invalidnost

 

  50

Državljani z daljšo delovno dobo:

brez stanovanja ali podnajemniki (moški 13 let, ženske 12 let)

 

  70

Žrtve nasilja v družini

50

Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja

50

 

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV – v skladu z 2. odstavkom 6. člena pravilnika

ŠTEVILO TOČK

Stalno bivanje prosilca na območju MOMS

za bivanje nad 5 do 10 let

za bivanje nad 10 do 15 let

za bivanje nad 15 do 20 let

za bivanje nad 20 let

 

  50

  60

  70

  80

Stopnja izobrazbe:

poklicna izobrazba

srednja izobrazba

višja izobrazba

univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba

doktorat, magisterij

 

    50

  60

  70

  80

90

Delovna doba

Nad 5 let

Nad 10 let

Nad 15 let

 

50

                                    60

70

 

3.4

V skladu s 87. členom Stanovanjskega zakona in 4. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se določi dodatni pogoj, ki se točkuje z naslednjo višino točk:

 

DODATNI POGOJ

ŠTEVILO TOČK

Prosilec je v delovnem razmerju (za določen ali nedoločen čas) ali je prejemnik pokojnine, dela pogodbeno, kot samostojni podjetnik, itn.

 

 

200

 

 

3.5.

V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer in po točkovanju prednostnih kategorij ter dodatnih pogojev, imajo prednost pri dodelitvi stanovanja po naslednjem vrstnem redu: prosilci, ki imajo višji dohodek na družinskega člana in prosilci, ki so se že večkrat prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem in izpolnjevali razpisne pogoje, vendar niso bili uvrščeni na prednostno listo.

 

Prednostne liste upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bodo sestavljene na podlagi kriterijev, ki jih določa pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem ter dodatnih pogojev, določenih s tem javnim razpisom.

 

4. RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na javni razpis od 16.05.2022 do vključno 17.06.2022 v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, M. Sobota ali na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Murska Sobota, Trg zmage 1, M. Sobota, ob uradnih urah (ponedeljek od 8.00 do 14.00, sreda od 8.00 do 15.00, petek od 8.00 do 13.00) ali na internetni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (www.jss-moms.si).

 

Vloge bo sprejemalo vložišče Mestne občine Murska Sobota do vključno 17.06.2022 in sicer vsak delovni dan (v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 14.30 ure, v sredo od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8.00 do 13.30 ure).

 

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

 

K vlogi prosilec obvezno priloži naslednja dokazila:

 

1. izjavo o premoženjskem stanju prosilca  (obr. A),

2. izjavo o izpolnjevanju pogojev za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v skladu Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov (obr. B),

3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2021 (osebni dohodek, pokojnina, dohodek iz naslova študentskega dela, invalidnina, dohodek iz kmetijstva, itd.). Kot dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče, itd.), (obr. C1, C2 in C3),

4. opis stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer (obr. E),  

5. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena, kupoprodajna pogodba, zemljiškoknjižni izpisek ipd.,

6. dokazilo o zaposlitvi.

 

OPOMBA: V kolikor so prosilec in ostali družinski člani, za katere se rešuje stanovanjsko    

                  vprašanje, prijavljeni na ločenih naslovih, je potrebno za vsak naslov posebej  

                  dostaviti dokazilo o statusu  stanovanja.

 

Prosilec k vlogi priloži po potrebi (neobvezne priloge):

 

 1. točkovalni zapisnik  – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (obr. 3,19);
 2. obojestransko podpisano izjavo  o obstoju izvenzakonske skupnosti (obr. D);
 3. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
 4. zdravniško potrdilo o nosečnosti (pri številu družinskih članov se upošteva tudi zdravniško izkazana nosečnost);
 5. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
 6. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada;
 7. dokazilo o strokovni izobrazbi prosilca (listine izdane v tujini morajo biti nostrificirane);
 8. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
 9. dokazilo o invalidnosti (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);
 10. potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da sam prosilec ali kateri od družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo;
 11. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe;
 12. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo psihosocialno pomoč ob nasilju;
 13. potrdilo o poravnanih obveznostih do razpisnika.

 

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.

 

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.

SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.

 

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda.

Po proučitvi in točkovanju vlog bo 15 upravičencev razpisa uvrščenih na prednostno listo A1, 10 upravičencev na prednostno listo A2 in 10 upravičencev razpisa uvrščenih na prednostno listo B in sicer po številu zbranih točk. Stanovanja bodo oddana v najem postopoma, kakor se bodo sproščala, predvidoma v letih 2023 in 2024.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostne liste upravičencev v roku najkasneje 6 mesecev po zaključku razpisa.

Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki enkrat zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.

 

Vse informacije zainteresirani dobijo na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Murska Sobota, Trg zmage 1, M. Sobota, v času uradnih ur:

 • ponedeljek, od 8.00 do 14.00
 • sreda, od 8.00 do 15.00
 • petek, od 8.00 do 13.00

 

ter na naslednjih telefonskih številkah: 02/525-16-26 ali 02/525-16-27 ali 02/525-16-37.

 

Številka:  430-0051/2022-202

Datum:    25.04.2022

                                         

 

Gaby Flisar, univ.dipl.ekon.

 

Direktorica

Javnega stanovanjskega sklada

Mestne občine Murska Sobota

 

 

 

 

 

 

Datoteka
V L O G A za razpis 2022_dopolnjena_4.5.2022.doc
docx (154.5 KB)