Javni razpis za delovno mesto direktorja (M/Ž) javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota

MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Številka: 110-0009/2022 - 1 (131)
Datum: 28. 3. 2022

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb) ter 9. in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota (Uradni list RS, št. 34/07 in 76/11) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja (M/Ž) javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota

  1. Za direktorja javnega zavoda Pomurski muzej je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
  • ima univerzitetno izobrazbo prednostno družboslovne smeri,
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti kulture,
  • ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
  • aktivno obvlada slovenski in vsaj en svetovni jezik,
  • pozna dejavnost s področja muzejske dejavnosti.

Kandidat za direktorja je dolžan k prijavi na razpis priložiti program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:

  1. overjeno fotokopijo diplome, kot dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
  2. opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj na področju dejavnosti kulture, organizacijskih sposobnosti ter izkazovanja vodstvenih sposobnosti,
  3. izpis delovne dobe (ZPIZ) oz. druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah na področju dejavnosti kulture,
  4. dokazilo o izkazovanju znanja tujega jezika.

Izbrani kandidat za direktorja javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota bo imenovan za dobo 5 let. Nastop dela bo 1. januarja 2023. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite do vključno 22. aprila 2022 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s pripisom »razpis za direktorja javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota – ne odpiraj!«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 8 dni po imenovanju.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Datoteka
razpis za direktorja javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota.pdf
pdf (414.32 KB)