Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Galerija Murska Sobota

četrtek, 5. Oktober 2017

MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0019/2017 - 2

Datum:   2. 10. 2017

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota (Uradni list RS, št. 34/07) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja (M/Ž) javnega zavoda Galerija Murska Sobota

1.    Za direktorja javnega zavoda Galerija je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

-       ima univerzitetno izobrazbo,

-       ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti kulture,

-       ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,

-       aktivno obvlada slovenski in vsaj en svetovni jezik,

-       pozna dejavnost s področja galerijske dejavnosti.

Kandidat za direktorja je dolžan k prijavi na razpis priložiti program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:

  1. overjeno fotokopijo diplome, kot dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe,
  2. opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj na področju dejavnosti kulture, organizacijskih sposobnosti ter izkazovanja vodstvenih sposobnosti,
  3. izpis delovne dobe (ZPIZ) oz. druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah na področju dejavnosti kulture,
  4. dokazilo o izkazovanju znanja tujega jezika. 

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne, pravočasne in ustrezno označene  vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.

Izbrani kandidat za direktorja javnega zavoda Galerija Murska Sobota bo imenovan za dobo 5 let. Nastop dela bo 1. 1. 2018. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh od objave na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s pripisom »razpis za direktorja javnega zavoda Galerija Murska Sobota – ne odpiraj!«

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 8 dni po imenovanju.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.