Javni razpis za delovni mesti direktorjev Galerije Murska Sobota in Pomurskega muzeja

četrtek, 20. September 2012

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07-Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11-Odl. US), 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota (Uradni list RS, št. 34/07) in 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota (Uradni list RS, št. 34/07 in 76/11) komisija Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni razpis za delovni mesti

direktorjev (M/Ž)

 1. javnega zavoda Galerija Murska Sobota
 2. javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota

 

 1. Za direktorja javnega zavoda Galerija je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
 • ima univerzitetno izobrazbo,
 • ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti kulture,
 • ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
 • aktivno obvlada slovenski in vsaj en svetovni jezik,
 • pozna dejavnost s področja galerijske dejavnosti.

Kandidat za direktorja je dolžan k prijavi na razpis priložiti program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

 1. Za direktorja javnega zavoda Pomurski muzej je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
 • ima univerzitetno izobrazbo prednostno družboslovne smeri,
 • ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti kulture,
 • ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
 • aktivno obvlada slovenski in vsaj en svetovni jezik,
 • pozna dejavnost s področja muzejske dejavnosti.

Kandidat za direktorja je dolžan k prijavi na razpis priložiti program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj na področju dejavnosti kulture, organizacijskih sposobnosti ter izkazovanja vodstvenih sposobnosti,
 3. dokazilo o znanju tujega jezika, 
 4. izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovoljuje strokovni komisiji za vodenje postopka razpisa za delovno mesto direktorja Galerije oz. direktorja Pomurskega muzeja pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Izbrani kandidat za direktorja Galerije oz. Pomurskega muzeja bo imenovan za dobo 5 let. Nastop dela bo 1. 1. 2013. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh od objave na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Komisija za kadrovska vprašanja, volitve in imenovanja, s pripisom

»Razpis za direktorja Javnega zavoda Galerija Murska Sobota – ne odpiraj!« oz. »Razpis za direktorja Javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota – ne odpiraj!«

Poleg pisne prijave naj kandidati v ovojnico priložijo zgoščenko z elektronsko verzijo vloge in dokazil.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 8 dni po imenovanju.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.