Javni poziv promotorjem - JZP daljinsko ogrevanje

torek, 31. Maj 2016

Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Mestne občine Murska Sobota.

Rok: 15/06/2016

POPRAVEK POZIVA PROMOTORJEM

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, je na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) objavila javni poziv promotorjem s katerim je pozivala morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Mestne občine Murska Sobota.

Ob upoštevanju prejetih vprašanj in povratnih informacij potencialnih promotorjev Mestna občina Murska Sobota objavlja predmetni popravek javnega poziva promotorjem, ki korigira poglavje 2.9.2 javnega poziva. Navedeno poglavje se po popravku glasi:

2.9.2. ODDAJA, SPREMEMBA, UMIK TER JAVNO ODPIRANJE VLOG

Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na naslov javnega partnerja, opredeljen v poglavju 2.1 razpisne dokumentacije.

Končni rok za oddajo vlog je 15.07.2016 do 08:30 ure.

Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Pred potekom roka za oddajo vlog lahko promotor v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano vlogo. Po izteku roka za oddajo vlog, promotorji ne morejo več spreminjati ali umikati vlog.

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu javnega partnerja, opredeljenem v poglavju 2.1 razpisne dokumentacije, dne 15.07.2016 ob 09:00 uri.