Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - OBČINSKI REDAR

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

OBČINSKI REDAR m/ž

v Mestnem inšpektoratu Mestne uprave Mestne občine Muska Sobota

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba;
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;
 • strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo prav tako preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in opravljen preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat navedeno usposabljanje in preizkuse znanja, na katere jih napoti predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih in v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06, 9/17 – v nadaljevanju ZORed) opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Dokler kandidat ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja je v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZORed, občinski redar – pripravnik.

 

 

Delovno področje:

 • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov iz  izvirne pristojnosti;
 • nadzor nad izvajanjem državnih predpisov iz prenesene pristojnosti;
 • vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji;
 • izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških;
 • podajanje predlogov za izboljšanje stanja na področjih nadzora;
 • druge naloge s področja občinskega redarstva.

 

Prijava mora vsebovati:

 1. obrazec za prijavo, ki je priloga tega javnega natečaja in iz katerega mora biti razvidno:
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, navedbo datuma sklenitve in prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu (dan, mesec, leto) ter kratek opis dela, ki ga je opravljal pri posameznem delodajalcu z navedbo  stopnje zahtevnosti dela),
 • izpolnjevanje pogoja o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka – če ga je kandidat opravil,
 • izpolnjevanje pogoja o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv - če ga je kandidat opravil,
 • izpolnjevanje pogoja o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku – če ga je kandidat opravil,
 • izpolnjevanje pogoja o opravljenem preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja – če ga je kandidat opravil,
 • pisno izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,
 1. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Murska Sobota pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu »občinski redar« v nazivu »občinski redar III« z možnostjo napredovanja v naziv »občinski redar II« in »občinski redar I«. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradnih prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota in na terenu na območju Murske Sobote.

V skladu z 61. členom Zakona o javnih uslužbencih se bodo v izbirni postopek uvrstili le tisti kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj navedene natečajne pogoje.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: «za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto občinski redar« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota (www.murska-sobota.si), in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, http://www.murska-sobota.si.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Drago RUŽIČ, vodja Sekretariata za splošne zadeve, tel. št.: 02 525 16 70, informacije o delovnem področju pa Denis GJEREK, vodja mestnega redarstva, tel. št.: 02 525 16 36.

 

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

                                                                                              Mestna občina Murska Sobota

                                                                                                                   Župan

                                                                                                   dr. Aleksander JEVŠEK

 

Številka: 110-0015/2021-1

Datum: 6.5.2021

 

 

 

Datoteka
javni natečaj občinski redar
pdf (1.44 MB)
Prijavni obrazec občinski redar
docx (101.5 KB)