Javni natečaj za uradniško delovno mesto višji svetovalec (za prostorsko načrtovanje)

Rok za prijavo: 20.4.2023 do 23:59 ure

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC (za prostorsko načrtovanje) M/Ž
v Oddelku za okolje in prostor
Mestne uprave Mestne občine Muska Sobota

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali
 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali
 • končano najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

V primeru, da bo imel kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja), se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Pri izbranem kandidatu se bo prav tako preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Delovno področje:

 • opravlja upravne in strokovne naloge urejanja prostora in graditve objektov,
 • organizira, nadzira in vodi pripravo prostorskih izvedbenih aktov,
 • izdeluje projektne naloge in pridobiva idejne rešitve ter strokovne podlage s področja urejanja prostora,
 • pripravlja in izdaja lokacijske informacije,
 • pripravlja in izdaja potrdila o namenski rabi prostora,
 • pripravlja in izdaja potrdila o parcelaciji,
 • pripravlja in izdaja dokazila o spremembi namembnosti,
 • pripravlja in izdaja mnenja o usklajenosti s prostorskimi akti,
 • pripravlja in izdaja odločbe o komunalnem prispevku,
 • izvaja oz. sodeluje pri izdelavi programov opremljanja zemljišč s komunalno opremo,
 • sodeluje pri nalogah s področja prometa,
 • sodeluje pri nalogah drugih oddelkov,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov.

Prijava mora vsebovati:

 1. obrazec za prijavo, ki je priloga tega javnega natečaja in iz katerega mora biti razvidno:
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, navedbo datuma sklenitve in prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu (dan, mesec, leto) ter kratek opis dela, ki ga je opravljal pri posameznem delodajalcu z navedbo  stopnje zahtevnosti dela),
 • izpolnjevanje pogoja o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka – če ga je kandidat opravil,
 • izpolnjevanje pogoja o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv - če ga je kandidat opravil,
 1. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Murska Sobota pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju inženirskih strok.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec v nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v višja naziva višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradnih prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

V skladu z 61. členom Zakona o javnih uslužbencih se bodo v izbirni postopek uvrstili le tisti kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj navedene natečajne pogoje.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na obrazcu za prijavo, ki kot priloga tega javnega natečaja vsebuje vse podatke, potrebne za popolno prijavo in jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec (za prostorsko načrtovanje)« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota (www.murska-sobota.si), in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, http://www.murska-sobota.si.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Martina ŠOOŠ HORVAT, višji svetovalec za pravne in kadrovske zadeve, tel. št.: 02 525 16 72, informacije o delovnem področju pa Angelca DOKL MIR, vodja Oddelka za okolje in prostor, na tel. št.: 02 525 16 22.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Damjan ANŽELJ, mag. jav. upr.

Ž U P A N

Številka: 110-0009/2023-1
Datum: 11.4.2023

Datoteka
Javni natecaj Višji svetovalec za prostorsko nacrtovanje.pdf
pdf (251.04 KB)
Prijavni obrazec - Višji svetovalec za prostorsko načrtovanje - april 2023.doc
docx (108.5 KB)