Javna objava Statuta Mestne občine Murska Sobota in Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Javna objava

Statuta Mestne občine Murska Sobota in Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) daje Mestna občina Murska Sobota na vpogled zainteresirani strokovni in splošni javnosti, osnutek Statuta Mestne občine Murska Sobota in Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota.

Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine in vključitve občanov, njihovih organizacij, ter strokovne in druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine, bosta osnutka skladna:

  • z določili Dodatnega protokola k evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/2011),
  • s Smernicami za sodelovanje s strokovno in z drugimi zainteresiranimi javnostmi, ki so sestavni del Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/2009),
  • z 10. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja  (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
  • z 10. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016), ki je bil objavljen na spletnih straneh MOMS, v katalogih informacij javnega značaja pa najpozneje sedem (7) dni pred sejo mestnega sveta, na kateri bo izvedena splošna razprava, s pozivom javnosti, da v roku tridesetih (30) dni na način, določen z objavo, sporoči morebitne pripombe in predloge.

 

Pripombe in predloge je v skladu s prejšnjim odstavkom možno podati na: mestna.obcina@murska-sobota.si.

Osnutka predpisa predstavljata zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Mestna občina Murska Sobota ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (6. točka 7. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja).

 

 

Datoteka
Statut Mestne občine Murska Sobota
pdf (821.92 KB)
Poslovnik mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
pdf (670.46 KB)