Evropska sredstva za nadaljnje urejanje Severne obrtno-industrijske cone (SOIC)

Slika
SOIC

Minuli teden je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala Odločitev o podpori za operacijo »Severno obrtno industrijska cona - SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. faze«.

Projekt predstavlja zaključno fazo ureditve cestne in komunalne infrastrukture severnega dela Severne obrtno-industrijske cone (SOIC) v Murski Soboti, ki je komunalno urejena le na območju I. in delno II. faze.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev, specifičnega cilja 3.1.2 »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Celotna vrednost projekta je ocenjena na: 1.351.283,57 €.

Prispevek sofinanciranja iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj je 1.066.432,00 €.

Zgornja meja sofinanciranja je bila že določena v Dogovoru za razvoj pomurske regije sklenjenem julija 2018.

Udeležba sofinanciranja znaša 100 % upravičenih stroškov, neupravičene stroške predstavlja DDV in nekateri drugi stroški, ki v skladu s predpisi niso upravičeni do sofinaciranja.

Za izvedbo gradnje prvega sklopa, to je manjkajoči severni del II. faze, je bila že sklenjena gradbena pogodba, dela so se ta teden že začela. Za ureditev v III. območju bo javno naročilo izvedeno pozneje, saj je izvedba načrtovana v letih 2021 in 2022.

Zaključek izvajanja celotnega projekta (ureditev obeh območij) je načrtovan do 30. 9. 2022.

Mestna občina Murska Sobota bo s tem projektom izgradila komunalno in cestno infrastrukturo na območju SOIC za cca. 7,79 ha površin, od tega cca. 4,65 ha na območju II. faze in 3,14 ha na območju III. faze, kjer nekatera podjetja že čakajo z gradnjo svojih poslovnih prostorov.  

Cilj projekta je urediti ustrezno in potrebno infrastrukturo na območju SOIC ter s tem zagotoviti kakovosten prostor za gospodarski razvoj mestne občine in regije. S tem bo posledično omogočen ustrezen razvoj proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti, razvoj podjetij in nastajanje novih podjetij (predvsem MSP) ter zagotoviti nove zaposlitvene možnosti zlasti srednje in visoko izobraženega kadra pomurske regije.