Cene komunalnih storitev v Mestni občini Murska Sobota

Slika
15 Krog-pom

Na mestno upravo se je obrnila občanka, ki je na župana ter mestne svetnike naslovila vprašanje, zakaj imamo v Mestni občini Murska Sobota tako visoke cene storitev javnih služb.  Občanka se je pritožila, da je »nesramno drago zaračunano odvajanje komunalnih in odpadnih voda« pri tem pa dodala,  da smo v minulem obdobju imeli malo dežja, snega pa nič. Moti jo tudi visok strošek odvoza smeti, za katerega pravi, da plačuje vsako gospodinjstvo enak znesek, ne glede na to, ali je v gospodinjstvu samo eden ali več članov.  

Občanka je navedla, da so številni ponudniki v času koronakrize znižali cene svojih storitev ali ponudili dodatne ugodnosti, le Komunala tega ni storila. Meni, da so cene komunalnih storitev previsoke tudi v primerjavi z dobavo električno energijo, za katero pravi, da je v bistveno pomembnejša dobrina.

Ker je tema o stroških komunalnih storitev zmeraj aktualna, še posebej pa v času, ko vsi čutimo posledice epidemije, želimo občanke in občane seznaniti z razlogi, zakaj se teh cen ne da preprosto zniževati ali celo odpisati.

 

Ena položnica za pet storitev različnih javnih služb

Na položnici, ki jo občanom mestne občine izstavlja Komunala, javno podjetje d.o.o. so obračunane naslednje storitve gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS):

-       GJS oskrba s pitno vodo,  izvajalec javne službe je Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.,

-       GJS odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode, izvajalec javne službe je Komunala, javno podjetje d.o.o.,

-       GJS čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,  izvajalec javne službe je  koncesionar Petrol d.d.,

-       GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, izvajalec javne službe je koncesionar Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.,

-       GJS obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in GJS odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, izvajalec  javne službe je Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o..

Mestna občina Murska Sobota je s sprejemom ustreznih pravnih podlag omogočila, da Komunala, javno podjetje d.o.o. zaračunava storitve za ostale izvajalce javnih služb in pošilja uporabnikom skupne račune za vse storitve skupaj. Tako posamezno gospodinjstvo za vse javne službe prejme zgolj eno položnico, prejeta sredstva uporabnikov pa javno podjetje Komunala d.o.o., prenakaže ostalim izvajalcem javnih služb.  Za gospodinjstvo to pomeni, da ne plačajo bančnih ali drugih provizij za plačilo petih položnic, ampak zgolj za eno. Ocenjujemo, da s tem načinom posamezno gospodinjstvo v mestni občini, na leto,  za plačilo provizij pri položnicah prihrani vsaj 120 EUR, ta prihranek pa lahko pripišemo le pripravljenosti in angažiranosti javnega podjetja Komunala d.o.o., da tak način obračuna javnih storitev dejansko izvaja.  Namesto tega pa je to javno podjetje pogostokrat deležno le kritik, da zaračunava previsoke cene komunalnih storitev, čeprav je, kot se je pokazalo pri konkretni položnici občanke, pri tem udeleženo le v znesku 4,70 eur, za dejavnost, ki jo samo izvaja (znesek celotne položnice je znašal 52,63 eur).

Vsi izvajalci javnih služb so dolžni cene oblikovati v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: uredba MEDO, Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19).  Cene storitev se predlagajo z elaboratom, ki ga obravnava in sprejme Mestni svet Mestne občine Murska Sobota.

V skladu s potrjenimi elaborati in objavljenimi ceniki prikazujemo trenutno veljavne cene posameznih GJS varstva okolja v Mestni občini Murska Sobota.

V letu 2016 je način oblikovanja cen GJS pregledovalo tudi Računsko sodišče RS, ki pri tem ni ugotovilo večjih odstopanj. Mestna občina je dodatno, zaradi še preglednejšega oblikovanja cen in določanja upravičenih stroškov, ki so lahko zajeti v cene  izvajanja GJS, sprejela še poseben Odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/18). Z odlokom so še podrobneje, kot to določa zgoraj navedena uredba, določeni upravičeni in nujno potrebni stroški, ki se smejo upoštevati pri oblikovanju cen javnih služb ter izrecno navedeni tudi stroški, ki v ceni javnih služb ne smejo biti upoštevni. Tako so v skladu s predpisi, strogo nadzorovani in zgolj upravičeni stroški javnih služb zgolj tisti, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem javne službe in vključujejo:   neposredne stroške materiala in storitev, neposredne stroške dela, stroške amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, splošne upravne stroške, stroške obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje, druge poslovne odhodke in donos (izvajalca), ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Občine imajo sicer v skladu z navedeno uredbo možnost, da iz proračuna plačajo razliko do polne cene izvajanja GJS, ki bi jo plačali uporabniki, če oblikujejo in določijo subvencijo iz proračuna.  Ob potrditvi cene za oskrbo s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje padavinskih voda, je mestni svet tako sprejel sklepe o subvencioniranju omrežnine gospodinjstvom v Mestni občini Murska Sobota. V letu 2019 je bilo iz proračuna mestne občine za subvencijo omrežnine, GJS oskrba s pitno, plačano 62.664 EUR, za subvencijo omrežnine GJS odvajanje in čiščenje padavinske vode pa 177.527 EUR. Vendar pa mora občina pri vsakokratni odločitvi ali predlogu mestnemu svetu glede konkretne višine subvencije pri plačilih GJS pretehtati upravičenost subvencij, saj se na ta način znižujejo razpoložljiva sredstva občine za druge potrebne namene (investicije v infrastrukturo ali druge izvirne naloge občine).

 

Za katere storitve na položnici plačuje konkretno gospodinjstvo?

Po pregledu položnice je bilo ugotovljeno, da je to konkretno gospodinjstvo po izstavljeni položnici plačalo (znesek brez ddv):

-       za oskrbo s pitno vodo (Vodovod sistema B d.o.o.): 10,38 eur,

-       za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode (Komunala, javno podjetje d.o.o.) 4,70 eur,

-       za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode (Petrol d.d.) : 16,19 eur,

-       za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.): 14,97 eur,

-       za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (CERO Puconci d.o.o.) : 5,97 eur in

-       okoljsko dajatev: 0,42 eur.

 

Tabela: Povprečne cene GJS na primerljivih območjih – občinah

Obvezna občinska gospodarska javna služba

Cena storitve gospodarske javne službe

Enota

Cena omrežnine/   gospodarske javne infrastrukture

Enota

GJS oskrba s pitno vodo

0,73360

m3/mesec

5,18780

mesec

GJS odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

0,33050

m3/mesec

4,95190

mesec

GJS čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

0,64640

m3/mesec

3,43850

mesec

GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

0,13820

kg/mesec

0,00730

kg/mesec

GJS obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

0,10500

kg/mesec

0,01790

kg/mesec

GJS odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

0,18420

kg/mesec

0,06800

kg/mesec

Vir: Inštitut za javne službe – Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2018.

 

Ob analizi podatkov, ki jih uprava mestne občine pridobiva sama in tudi preko primerjalnih analiz izvajanja posameznih gospodarskih javnih služb, katere periodično občinam in komunalnim podjetjem pošilja Inštitut za javne službe in Zbornica komunalnega gospodarstva, ugotavljamo, da je v mestni občini:

  • cena oskrbe s pitno vodo nekoliko nižja od povprečja pri drugih primerljivih občinah;
  • cena odvajanja komunalne in padavinske vode podobna kot pri drugih primerljivih občinah;
  • cena čiščenja komunalne in padavinske nekoliko višja od povprečja pri drugih primerljivih občinah;
  • cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov nekoliko nižja od povprečja pri drugih primerljivih občinah;
  • cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in cena odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov nižja od povprečja pri primerljivih občinah.

 

Zaračunavanje padavinske vode, kljub temu, da dežja ni bilo

Potrebno je pojasniti, da gre v tem primeru za plačilo upravičenih, dejansko nastalih stroškov v zvezi z odvajanjem padavinskih voda. To ni dodatna davščina občin, kot se to v javnosti napačno poimenuje, kot napr. »davek na dež«.  Plačevanje padavinskih voda (odvajanje in čiščenje) ureja že zgoraj navedena uredba MEDO. Osnova za zaračunavanje teh storitev je tudi okoljska zakonodaja, ki določa temeljno načelo pri zagotavljanju javnih služb in sicer »uporabnik plača«. Padavinske vode, ki preko streh in površin odtekajo v mešani kanalizacijski sistem ter nato v čistilno napravo, bolj obremenjujejo obstoječo komunalno infrastrukturo, kot na območjih, kjer je izgrajen ločen sistem kanalizacije. Skupni stroški upravljanja čistilne naprave in kanalizacije oz. celotni stroški izvajanja teh javnih služb pa morajo biti na koncu finančno pokriti, ne glede na to, ali se zaračunavajo zgolj storitve odvajanja in čiščenja komunalnih voda, ali pa tudi padavinskih voda.  Torej, tudi če mestna občina ne bi uvedla plačevanja čiščenja in odvajanja padavinskih voda (kar sicer ni v skladu z uredbo MEDO), bi se skupni stroški teh javnih služb morali pokrivati iz višjega prispevka ali cene zgolj za čiščenje in odvajanje komunalnih voda. Če se torej ne bi zaračunavalo čiščenje in odvajanje padavinskih voda, bi se morale cene odvajanja in čiščenja komunalnih voda ustrezno dvigniti na raven pokritja vseh upravičenih stroškov za delovanje kanalizacijskega sistema in centralne čistilne naprave, nikakor pa zaračunavanje čiščenja in odvajanja padavinskih voda ni vezano zgolj na količino dejansko padlega dežja.

 

Kako do nižjih zneskov na položnicah?

Zakonodaja torej določa, da so vse navedene gospodarske javne službe, ki se zaračunavajo na položnici, obvezne, torej morajo biti vsi objekti uporabnikov vključeni v sistem obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Za vsakega uporabnika pa obstaja nekaj možnosti, da si lahko stroške na položnici občutno zniža. To lahko stori uporabnik s preudarno rabo dobrin, npr. z varčevanjem porabe pitne vode in tudi drugimi ukrepi. Padavinska voda se zaračunava zgolj uporabnikom, katerih nepremičnine se nahajajo na mešanem kanalizacijskem sistemu in hkrati odvajajo padavinske vode v kanalizacijo.  V kolikor obstaja možnost, se priporoča, da si gospodinjstva v teh primerih uredijo odvajanje padavinskih vod v ponikovalnice oz. zbiralnice meteornih voda. Pri zbiranju komunalnih odpadkov lahko občani, ki ne potrebujejo zabojnika večjih dimenzij (120 l) zamenjajo z manjšim (80 l), prav tako odvoz bioloških odpadkov ni obvezen takrat, če imajo uporabniki urejeno kompostiranje bioloških odpadkov, kjer je seveda to možno.

Ugotavljamo, da so v mesecu aprilu zaračunane cene GJS na ravni preteklih mesecev, razen pri GJS zbiranja odpadkov, kjer so cene višje zaradi višjih količin zbranih mešanih komunalnih odpadkov.  Zato v nadaljevanju podajamo še dodatno pojasnilo izvajalca te GJS, koncesionarja Saubermacher – Komunala d.o.o.

Zagotavljanje javnih dobrin preko izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja enostavno ne moremo cenovno primerjati z drugimi storitvami javnih služb, kot na primer s ceno in uporabnostjo električne energije. Namreč pri slednji javni službi gre za povsem drugačne izračune, ki temeljijo na predpisih s področja energetike in ne na predpisih o varstvu okolja, kot je to uredba MEDO. Predvsem pa je potrebno poudariti, da so zdrava pitna voda, odvajanje odpadnih voda, odvoz in ravnanje z odpadki prav tako nujno potrebne storitve kot nemoteno zagotavljanje električne energije, zato je tudi potrebno, da se te storitve opravljajo na kvalitetno visoki ravni, kar lahko dosežemo zgolj s finančno ustrezno participacijo tako uporabnikov, kot občine. Brez dobrega zagotavljanja teh dobrin si v današnjem času ne moremo predstavljati življenja občanov in občank.  

 

               Mestna uprava

Prispevek je objavljen tudi v junijski številki Soboških novin