Celovita ureditev več ulic in kolesarskih povezav

Slika
Cernelavci

Precejšen delež letošnjega proračuna predstavljajo naložbe v trajnostno mobilnost. Za ureditev kolesarskih stez, krožišč in pločnikov so letos namenili kar 2,1 milijona evrov.

Kolesarske povezave in pešpoti bodo urejene v okviru več projektov, s katerimi je Mestna občina Murska Sobota kandidirala na različnih razpisih. Načrtovano je, da bodo ureditve sofinancirane iz različnih virov, z evropskimi sredstvi ali pa z državnim sofinanciranjem. Po izvedbi bodo celovito urejene številne mestne ulice, ki bodo tvorile zaokroženo celoto kolesarskih povezav ter hkrati prispevale k rešitvi težav na prometnem in komunalnem področju. Sočasno bosta obnovljena še vodovod in kanalizacija vključno z ustreznimi rešitvami meteorne odvodnje. Načrtovani so tudi postavitev urbane opreme (klopi, koši), zasaditev drevoredov in urejanje zelenih površin, postavitev postajališč za kolesa in vzpostavitev javne razsvetljave.

 

Poleg trajnostne mobilnosti tudi skrb za zdravje

Vzpostavitev in ureditev kakovostnih kolesarskih povezav v Murski Soboti prispevata k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja. Cilj investicij je poleg izboljšanja kolesarskih povezav in pešpoti povečati delež kolesarjev in pešcev ter s tem prehod na trajnostne načine mobilnosti, zmanjšati emisije in druge negativne učinke (zlasti onesnaženost zraka s trdnimi delci PM10 in hrup), ki jih povzroča motoriziran promet, ter povečati telesno aktivnost prebivalcev, s tem pa se občanom zmanjšajo tudi stroški za vsakodnevno mobilnost.

 

Pločnik s kolesarsko stezo ob Gederovski ulici

Ob regionalni cesti v Černelavcih, med Šercerjevim naseljem in Gajevo ulico, bo letos zgrajen približno 70 metrov dolg manjkajoči pločnik s kolesarsko stezo, preurejeni bodo tudi prehodi za pešce in kolesarje. Sočasno bodo obnovljeni komunalni vodi, urejena bosta javna razsvetljava in oporni zid ob bližnjih stavbah. Začetek del je predviden že za ta mesec.

 

Zaključek del na Kroški ulici v prvi polovici letošnjega leta

Dela na celotnem odseku Kroške ulice (od Cankarjeve ulice do križišča z obvoznico), ki so se začela avgusta lani in se bodo zaključila letos spomladi, obsegajo poleg vzpostavitve kolesarske steze in ureditve površin za pešce še obnovo cestišča, obnovo vodovoda in izvedbo meteorne odvodnje s ponikanjem.

 

Letos še dela na Grajski ulici in Ciril Metodovi ulici

Mestna občina je bila v preteklem letu uspešna s prijavo na razpisu Eko sklada za sofinanciranje investicij. Načrtujeta se izgradnja manjkajočega dela kolesarske steze na Ciril Metodovi ulici ter rekonstrukcija kolesarske steze s pločnikom ter parkirišči pri zdravstvenem domu. Gradbena dela razširitve pločnika in kolesarske steze ter sistema parkiranja z notranjo dostopno cesto bodo predvidoma stekla konec tega oziroma v začetku prihodnjega meseca. Obnovljeni bodo tudi vsi spremljajoči komunalni vodi (meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, zasaditve ipd.).

 

Poleti začetek prenove Ulice Staneta Rozmana

Na mestni upravi pojasnjujejo, da je bila konec minulega leta v okviru projekta Urejanje kolesarskih povezav – 1. faza že izvedena vzpostavitev kolesarske steze s parkirišči na Lendavski ulici in pred trgovino ter kolesarskega pasu na Zvezni ulici. V letošnjem letu je načrtovana celovita ureditev Ulice Staneta Rozmana in krožišča z Gregorčičevo ulico. Poleg celostne obnove ceste, ki bo nekoliko ožja, bodo obnovljeni pločniki, na novo bodo urejeni parkirišča na obeh straneh in javna razsvetljava, postavljene bodo klopi, poskrbeli bodo tudi za nove zasaditve. Kolesarski pas, ki je bil doslej na pločnikih, bo urejen na cestišču. Načrtovani sta tudi izgradnja nove in večje kanalizacijske cevi (kolektorja) z navezavo na Gregorčičevo ulico vključno s ponikovalnicami in obnova vodovoda.

 

Začetek del na Ulici arhitekta Novaka

V drugi polovici letošnjega leta se bo začela celovita ureditev Ulice arhitekta Novaka, katere zaključek je načrtovan spomladi prihodnje leto. Poleg vzpostavitve kolesarskih povezav, ureditve pešpoti, obnove cestišča in ureditve parkirišč bo obnovljena dotrajana komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija), zasajen bo drevored in postavljena urbana oprema (klopi, koši).

 

Ksenija Glažar, Soboške novine april 2021 (prispevek je skrajšan)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj.