Celovita ureditev ulice Staneta Rozmana

sreda, 11. Avgust 2021

Župan dr. Aleksander Jevšek in član uprave podjetja POMGRAD d.d. Boris Sapač sta danes podpisala pogodbo o izvajanju gradbenih del za celovito ureditev ulice Staneta Rozmana. Dela se bodo izvajala v sklopu projekta »Urejanje kolesarskih povezav – 1. faza« in bodo sofinancirana iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) za ukrepe trajnostne mobilnosti.

Gradnja, katere cilj je vzpostavitev kakovostnih kolesarskih povezav v Mestni občini Murska Sobota, se bo začela konec tega meseca. Dela bodo potekala na celotnem odseku ulice Staneta Rozmana v dolžini 270 metrov, od krožišča na Slovenski ulici (pri Zvezdi) do sedanjega križišča z Gregorčičevo ulico (pri Centru za starejše), ki bo preurejeno v krožišče.

Investicija obsega celovito ureditev ulice, in sicer izgradnjo kolesarskega pasu na cestišču, novo izgradnjo pločnikov, obnovo cestišča, novo ureditev parkirišč na obeh straneh cestišča, obnovo javne razsvetljave, vodovoda, meteorne odvodnje z lokalnim ponikanjem, zasaditvijo dreves in postavitvijo potrebne urbane opreme.

V sklopu celovite ureditve ulice bo skozi celo ulico izgrajen tudi dodatni kanalizacijski kolektor, s katerim Mestna občina Murska Sobota pristopa k prepotrebnim ukrepom za preprečevanje morebitnih poplav ob naravnih ujmah v prihodnosti.

Sočasno bo križišče ulice Staneta Rozmana z Gregorčičevo ulico preurejeno v trajno krožišče, s čim bo odpravljena še ena črna točka v prometnem sistemu mesta.

Celotna vrednost investicije ureditve ulice Staneta Rozmana s kanalizacijskim kolektorjem ter omenjenim krožiščem znaša cca. 1,2 mio EUR.

Zaključek del, upoštevaje vmesne zimske razmere, je po gradbeni pogodbi predviden v maju 2022.

Projekt »Urejanje kolesarskih povezav – 1. faza« poleg izvedbe celovite ureditve ulice Staneta Rozmana vključuje tudi izgradnjo drugih kolesarskih povezav v mestu, do ožjega mestnega središča na Slovenski ulici z okolico, v skupni dolžini 2,2 km. V lanskem letu so bile tako izvedene ureditve na Lendavski in Zvezni ulici. V naslednjih dveh letih pa so predvidene podobne ureditve še na Gregorčičevi in Slomškovi ulici. V sklopu projekta urejanja kolesarskih povezav – 2. faza« pa še ureditve na Ulici Arhitekta Novak.

Projekt »Urejanje kolesarskih povezav – 1. faza« je ocenjen na 2.832.059,66 EUR in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 80% upravičenih stroškov.  Mestna občina Murska Sobota na območju projektov trajnostne mobilnosti sočasno ureja še komunalno infrastrukturo z izgradnjo dodatnih kanalizacijskih kolektorjev in cestno infrastrukturo s preplastitvijo cest in urejanjem parkirišč.