Analiza kanalizacijskega sistema v mestu

Slika
22 Kanalizacija -pom

Analiza kanalizacijskega sistema kot začetek priprav na prenovo.

Na majski seji mestnega sveta so se mestni svetniki med drugim seznanili z ugotovitvami študije Celovita analiza s predlogom ukrepov kanalizacijskega sistema v mestu Murska Sobota, ki sta jo predstavila Tomaž Oberžan in dr. Vanja Ramšak iz podjetja Ekologika, ki je analizo pripravilo.

 

Zadnje obsežnejše gradnje pred 20 do 25 leti

Analiza kanalizacijskega sistema mesta in primestnih naselij, ki je v pretežni meri izgrajen in zaokrožen, je pokazala visoko stopnjo priključenosti. Komunalne odpadne vode se odvajajo na čiščenje na centralno čistilno napravo. V Murski Soboti in Černelavcih je izgrajen mešani kanalizacijski sistem, primestna naselja pa imajo ločeni kanalizacijski sistem, kjer padavinske vode ponikajo na mestu nastanka oziroma se odvajajo v bližnje vodotoke. Na kanalizacijskem sistemu deluje 21 črpališč in pretočni zadrževalni bazen pri čistilni napravi kapacitete 1500 m3. Kanalizacija v mestu obsega okoli 150 kilometrov kanalov, zgrajenih pretežno iz betonskih in PVC-cevi. Primarni kanali (kolektorji) na mešanem kanalizacijskem sistemu so glavni kolektor, severni kolektor, južni kolektor in kolektor Bolnišnica Rakičan.

 

Pokrovi jaškov onemogočajo vtok padavinske vode in prezračevanje

Na podlagi katastrskih podatkov in terenskega ogleda je bilo ugotovljeno, da je bil obstoječi kanalizacijski sistem izgrajen in zasnovan tako, da sta razbremenjevanje (v Ledavo) in zadrževanje izvedeni na eni sami lokaciji pred vtokom v čistilno napravo. Kolektorji so zato obremenjeni s celotnim padavinskim odtokom na prispevnem območju. Glavni kolektorji so izvedeni z minimalnimi vzdolžnimi padci in zato podvrženi zastajanju materiala na dnu cevovodov. Jaški kanalizacije imajo večinoma polne pokrove, kar onemogoča vtok padavinske vode prek pokrova (pri mešanem sistemu to ne povzroča težav) in normalno prezračevanje kanalizacije. Kanalizacijski sistem ima tudi nekaj posebnih objektov. Razdelilni jašek na Cankarjevi ulici služi preusmeritvi višjih pretokov v južni kolektor. Tik pred čistilno napravo je združitveni objekt, kjer se združijo vsi štirje kolektorji in nato odtekajo na vhodno črpališče, kjer je omogočen preliv v zadrževalni bazen. Analiza je pokazala tudi, da so črpališča preslabo prezračevana.

 

Predlogi za preureditev in dograditev

V predlogih za preureditev in dograditev so omenjeni modificirani mešani kanalizacijski sistem, štirje kolektorji, enakovredne velikosti prispevnih površin podobno zmogljivih kanalov, obstoječi zadrževalni bazen na čistilni napravi za območje glavnega kolektorja ter nova zadrževalna bazena za severni in južni kolektor. Med negradbenimi ukrepi pripravljavci analize predlagajo čiščenje in vzdrževanje kanalizacijskih odsekov, peskolovov in požiralnikov, zamenjavo pokrovov jaškov in vgradnjo pokrovov s prezračevalnimi odprtinami ter posodobitev stanja katastra, predlagajo, da bi pri izdajanju projektnih pogojev bilo treba postaviti zahteve po zadržanju oziroma ponikanju padavinske vode in koncept izločanja padavinske vode.

Med gradbenimi ukrepi so predvidene rekonstrukcije črpališč, po potrebi menjava strojne opreme, dokončanje telemetrije, evidentiranje nizkoležečih priključkov na kanalizacijo in zaščita ali preureditev, evidentiranje in sanacija nevodotesnih odsekov kanalov, evidentiranje priklopov padavinske vode v ločeni sistem in ukinitev priklopov. Pri rekonstrukcijah ulic predlagajo, da se pozornost posveti odločitvi po zamenjavi kanalizacije.

 

Gradbeni ukrepi po posameznih kolektorjih

Med predlaganimi preureditvami in dograditvami kanalizacijskega sistema je bila omenjena zasnova severnega kolektorja. V Černelavcih, kjer se odpadne vode odvajajo v mešanem sistemu in pogosto prihaja do poplav, je predviden razbremenilni objekt s črpališčem razbremenjenih voda v obstoječi odvodnik – razbremenilni kanal Ledava-Mura. Pred obstoječim združitvenim objektom pred čistilno napravo je predviden ustrezen objekt za celotni mešani sistem severnega kolektorja kot zadrževalni bazen z razbremenilnim in regulacijskim objektom. Predvidena je tudi zasnova glavnega kolektorja, ki bi odvajal komunalne in padavinske vode z osrednjega območja mesta. Na Cankarjevi ulici se lahko zahodni del preliva v južni kolektor, celotno preostalo območje pa se odvaja neposredno proti združitvenemu objektu, nato pa na čistilno napravo ali v zadrževalni objekt z razbremenjevanjem. Pred dvajsetimi leti je bil zgrajen južni kolektor, da bi razbremenil pretok po Cankarjevi ulici. Ta poteka po južnem in vzhodnem robu mesta, vode pa se odvajajo na čistilno napravo ali v zadrževalni objekt z razbremenjevanjem. Na glavnem kolektorju je predvidena uporaba obstoječega vzporednega odseka južnega kolektorja z glavnim kolektorjem za odvodnjo mešanih voda z osrednjega območja mesta. Kolektor Bolnišnica Rakičan naj bi odvajal le komunalno odpadno vodo, a je območje objektov bolnišnice priključeno v mešani sistem. Pripravljavec analize predlaga, da se to območje preuredi v ločeni sistem ali pa se območje popolnoma loči s kolektorjem za padavinske vode in izgradnjo vzporednega kanala za komunalno odpadno vodo. Treba je zagotoviti ustrezno izločitev tujih voda v naselju Rakičan, saj obremenjujejo črpališče. Pred združitvenim objektom bi bilo smiselno ta kolektor prevezati v vhodno črpališče čistilne naprave.

21 črpališč deluje na kanalizacijskem sistemu in pretočni zadrževalni bazen pri čistilni napravi kapacitete 1500 m3.

Na podlagi katastrskih podatkov in terenskega ogleda je bilo ugotovljeno, da je bil obstoječi kanalizacijski sistem izgrajen in zasnovan tako, da sta razbremenjevanje (v Ledavo) in zadrževanje izvedeni na eni sami lokaciji pred vtokom v čistilno napravo.

Ksenija Glažar, Soboške novine julij 2020