Komisija za romska vprašanja

Predsednik

Darko RUDAŠ

Člani

- Jožefa SAPAČ

- NIkolaj HOCHSTETTER

- Bernardka RUŽIČ 

- Drago VIGALI

- Cvetka VEREŠ

-  Marjan HORVAT

 

Pristojnosti iz 8. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/2007)

  • spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti;
  • obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice;
  • dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, zlasti pa pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti;
  • obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture;
  • sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v samoupravni lokalni skupnosti.

 

Komisija obravnava akte in problematiko iz pristojnosti mestne občine, ki se nanaša na:

  • položaj, pravice in razvojne možnosti pripadnikov romske skupnosti,
  • vprašanja varstva, vzgoje in izobraževanja pripadnikov romske skupnosti,
  • razvoja kulturne dejavnosti in drugih oblik dejavnosti pripadnikov romske skupnosti,
  • in ostalo problematiko, ki ji jo dodeli mestni svet